İNGİLİZCE DERSİNE İLİŞKİN BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ “SİMPLE PAST TENSE BAŞARI TESTİ”

Author :  

Year-Number: 2016-11
Language : null
Konu : Eğitim Programları ve Öğretim
Number of pages: 298-309
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı İngilizce dersinde Simple Past Tense konusunda öğrencileri değerlendirmek amacıyla geçerli ve güvenilir bir akademik başarı testi geliştirmektir. Öncelikle kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla araştırmanın her aşamasında uzman görüşleri alınmıştır. Uzmanlar dokuz İngilizce öğretmeni ve dört Eğitim Programcısından oluşmaktadır. Dokuz İngilizce öğretmeninden konuyla ilgili 130 adet soru bir araya getirilmiştir. Aynı kazanımı ölçtüğü düşünülen 55 sorunun elenmesi sonucunda geriye 75 soru kalmıştır. Elde edilen 75 soru kullanılarak 266 12. sınıf öğrencisiyle pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulama dört farklı lisedeki öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Testin son hali 25 sorudan meydana gelmektedir. Uygulamanın ardından elde edilen veriler ITEMAN ve SPSS programları kullanılarak analiz edilmiştir. Güvenilirlik kat sayısı (Cronbach Alpha) 0.81, ortalama zorluğu 0.54, ortalama ayırt ediciliği 0.36, Spearman Brown Korelasyonu ise 0.89 olarak tespit edilmiştir. Madde toplam korelasyonu 0.38 ve 0.63 arasında değişmektedir. Elde edilen veriler ışığında Simple Past Tense Akademik Başarı Testinin (SPTABT) öğrencilerin Simple Past Tense konusundaki başarılarını ölçmek için güvenilir ve geçerli olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to develop a valid and reliable scale for assessing students’ achievement in English classes on Simple Past Tense. Firstly, to ensure the content validity expert views were taken into consideration at every stage of the study. Experts were composed of nine English teachers and four curriculum instructors. Secondly, 130 questions were gathered from nine English teachers. 55 questions, which were thought to be testing the same goal, were eliminated and 75 questions were left for pilot study after the opinions of experts. A Pilot study was conducted with 75 questions and 266 students who are in 12th grade. The students were chosen from four different high schools. The final form of the test consisted of 25 questions. After the application, the data were analyzed with ITEMAN and SPSS. The analysis revealed reliability coefficient (Cronbach Alpha) as 0.81, mean difficulty as 0.54, mean discrimination as 0.36, Spearman Brown Correlation as 0.89. Item total correlation ranged from 0.38 to 0.63. Based on the data obtained, the Simple Past Tense Achievement Test (SPTAT) can be said to be reliable and valid tool to assess students’ achievement in English classes on Simple Past Tense.

Keywords


 • Akbıyık, C., & Seferoğlu, S. S. (2002). Eleştirel düşünme eğilimleri ve akademik başarı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(32), 90-99.

 • Ayas, A. ve Demirbaş, A. (1997). Turkish Secondary Students’ Conception of Introductory Chemistry Concepts, Journal of Chemical Education, 74(5), 518521.

 • Bayram, N. (2010) Yapısal eşitlik modellemesine giriş: AMOS uygulamaları. Bursa: Ezgi Kitapevi.

 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PEGEM Akademi.

 • Meydan, C. H. ve Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi: AMOS uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Çalık, M. ve Ayas, A. (2002), Öğrencilerin bazı kimya kavramlarını anlama seviyelerinin karşılaştırılması, 2000’ li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul.

 • Çepni, S. (2001) Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Erol Ofset Matbaacılık.

 • Çiftçi, S. (2010). The effect of language games on learning ırregular past tense verbs: A study with 9th grade turkish students. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010) Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Ankara: PEGEM Akademi.

 • Güven, S. (2001). Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmede kullandıkları yöntem ve tekniklerin belirlenmesi. 10. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulmuş bildiri. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

 • İncirci, A. (2015). Öğrenme amaçlı “mektup yazma etkinliği”nin ingilizce dersinde akademik başarıya, derse karşı tutuma ve üstbiliş düzeyine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi.

 • İncirci, A. ve Parmaksız, R. Ş. (2015). 10. Sınıf İngilizce öğretim programının stufflebeam (CIPP) bağlam, girdi, süreç ve ürün modeline göre değerlendirilmesi. 8th Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi. Çanakkale: Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi.

 • MEB, (2014). Ortaöğretim İngilizce Dersi (9, 10, 11, 12) Öğretim Programı.

 • Ergün M. (2015) http://www.egitim.aku.edu.tr/maddeanalizi.htm adresine 09/09/2015 tarihinde ulaşılmıştır.

 • Peçenek, D. (1997). İletişimci yaklaşımda öğretim teknikleri. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.

 • Raykov, T. (1997). Scale reliability, Cronbach's Coefficient Alpha, and violations of essential tau-equivalence with fixed congeneric components. Multivariate Behavioral Research, 32, 329-353.

 • Sever, S. (2011). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı.

 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modellemeleri: temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.

 • Tekin, H. (2000). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları

 • Turgut, M. F. (1992). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Saydam Matbaacılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics