ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN ELEŞTİREL DİNLEME TUTUM ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 116-128
Year-Number: 2017-15

Abstract

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan dinlemeye yönelik yöntemlerden biri de eleştirel dinlemedir. Eleştirel dinleme öğrenciyi sürece dâhil etmesinden dolayı öğrenci merkezli bir yöntemdir. Öğrencinin eğitim sürecinde aktif rol oynaması ve kendi doğrularına ulaşma hedefi eleştirel dinlemenin temel amaçlarındandır.Bu çalışmada, öğretmen adaylarının eleştirel dinlemeye yönelik tutumlarını ölçmek için Likert tipi maddelerden oluşan geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirme amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Dumlupınar Üniversitesinde öğretmenlik eğitimi alan 200 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin 120’si kız, 80’i erkektir. Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) değeri ,793 Bartlett’s Küresellik Testi değeri ise (?2=957,551; sd=190 p<.,000) bulunmuştur. Öğrencilerden, daha önce uzman görüşü alınıp ön deneme uygulaması yapılmış ölçek maddelerini cevaplamaları istenmiştir. Ölçek maddeleri araştırmacı tarafından ilgili alan yazın taranarak ve uzman görüşlerine başvurularak hazırlanmıştır. 80 maddeden oluşan ölçeğin ilk hali, uzman görüşleri sonucunda 39 maddeye indirilmiştir. Maddelerin 32’si olumlu, 7’si olumsuz yargı içermektedir. Ölçeğin olumsuz yargı içeren maddeleri ters puanlanmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılığının hesaplanmasında kullanılan Cronbach’s Alpha güvenirlik kat sayısı ,816 olarak bulunmuştur. Faktör analizi sonucu ölçeğin üç alt boyuta ayrıldığı görülmüştür. Analizler sonucu elde edilen bu bulgularla ölçeğin geçerli, güvenilir olduğu söylenebilir. Ölçek, öğretmen adaylarının eleştirel dinleme tutumların ölçülmesinde kullanılabilir.

Keywords

Abstract

One of the methods for listening is critical listening, in Turkish course curriculum. Critical listening is a student-centered method as it involves students to the process. The active role of students and the aim of finding their own truths are the main purposes of critical listening.The aim of this study is to develop a valid and reliable attitude scale consisting of Likert type scale items for measuring the attitude against critical listening. The study group includes 200 of Dumlupınar University Teaching Department students, studied in 2015-2016 academic year. The group consists of 120 female and 80 male students. Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) value of the scale was found as 793, and Bartlett’s test of sphericity value is found as (x2=957,551; sd=190 p<.,000). The students were asked for the answers of scale items which are applied as pre-trials and asked for experts’ opinions. Scale items were prepared by researcher by scanning the literature and taking experts’ opinions. 80 items of first scale was reduced to 39 according to the advices of experts. 32 of the items include positive judgments, while 7 of them include negative ones. The items which include negative judgments have given points inversely. Cronbach’s Alpha reliability which is used for calculating the internal consistency of the scale was found as 816. As the result of factor analysis, it is observed that the scale has divided into 3 sub-dimensions. The findings show that the scale is valid and reliable. The scale can be used for measuring the critical listening attitudes of teacher candidates.

Keywords