TÜRKÇE DERSİNDE ETKİLEŞİMLİ TAHTAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: BİR GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 50-62
Year-Number: 2017-15

Abstract

Eğitimde etkileşimli tahtaları eğitim-öğretim ortamlarında kullanmanın temel amaçlarından biri, öğrencilerin daha fazla duyu organına hitap ederek derse aktif katılımlarını sağlamak ve böylece kalıcı öğrenmeler gerçekleştirip derse yönelik bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmaktır. Türkçe dersi açısından bakıldığında ise öğrencilerin işitsel ve görsel uyaranlarla derse aktif olarak katılmalarıyla dersi daha fazla sevmesi, ilgi duyması ve derse karşı olumlu tutum geliştirmesi beklenir. Etkileşimli tahtalarla işlenen Türkçe derslerinin öğrencilerin Türkçe dersine karşı olan ilgi, sevgi ve isteğinde ne derece etkili olduğunu ölçmek için bir tutum ölçeğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçtan hareketle bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersinde etkileşimli tahta kullanımına yönelik tutumlarını belirleyen bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. 20 maddeden oluşan taslak ölçek alan taraması yapılarak ve uzman görüşleri alınarak oluşturulmuştur. 5’li likert tipi taslak ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında bir devlet okulunda öğrenim gören 150 öğrenciye uygulanarak yapılmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliği uzman görüşleri ile sağlanmıştır. Yapı geçerliği için uygulanan faktör analizi ile binişik olan 4 madde çıkarılıp 16 maddeden oluşan ve faktör yükleri ,816 - ,519 arasında, toplam varyansın %54,679’unu açıklayan 3 alt boyutlu bir ölçek elde edilmiştir. Ölçek maddelerinin 10 tanesi olumlu 6 tanesi olumsuz ifade içermektedir. Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin değeri (0.88), Barlett testi anlamlılık değeri (?2=1296,143; sd=190, p<.000) şeklinde bulunmuştur. Ölçekte yer alan maddelerin toplamı ile faktörler arası ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Cronbach-alpha iç tutarlılık katsayısı 0,871’dir. Güvenirlik ve geçerlik çalışmaları, ölçeğin kullanılabilir özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan bu ölçeğin alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

One of the main purposes of using interactive boards in education in educational environments is to enable students to participate more actively in the class by addressing more sensory organs and thus to make permanent learning and to gain the knowledge and skills to the students. From the point of view of the Turkish lesson, it is expected that the students participate more actively in the lesson with auditory and visual stimuli and develop more positive attitude towards the lesson.An attitude scale is needed to measure the effectiveness of the Turkish lessons with interactive boards on the interest, love and desire of Turkish students. In this study, it was aimed to develop a scale which determines the attitudes of middle school students towards interactive wood use in Turkish class. The draft consisting of 20 items was created by scanning the area and taking expert opinions. The validity and reliability studies of the 5-point Likert-type draft scale were conducted by applying 150 students in a public school in 2016-2017 academic year. The scope is provided by expert opinion on the scope.By factor analysis applied for construction validity, 4 items were subtracted from each other and a 3-dimensional scale consisting of 16 items and explaining 54,679% of the total variance between factor loads, 816 - 519 was obtained. 10 of the scale items are positive and 6 of them are negative. The Kaiser-Meyer-Olkin score (0.88), the Barlett test significance value (?2 = 1296,143, sd = 190, p <.000) were found. Pearson correlation coefficients were calculated to determine the relationship between the sum of the items in the scale and the factors. The internal consistency coefficient of Cronbach-alpha is 0.871. Reliability and validity studies show that the scale has available features. Validity and reliability studies are thought to contribute to the field of this scale.

Keywords