TÜRKÇE DERSİNDE ETKİLEŞİMLİ TAHTAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: BİR GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2017-15
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 50-62
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitimde etkileşimli tahtaları eğitim-öğretim ortamlarında kullanmanın temel amaçlarından biri, öğrencilerin daha fazla duyu organına hitap ederek derse aktif katılımlarını sağlamak ve böylece kalıcı öğrenmeler gerçekleştirip derse yönelik bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmaktır. Türkçe dersi açısından bakıldığında ise öğrencilerin işitsel ve görsel uyaranlarla derse aktif olarak katılmalarıyla dersi daha fazla sevmesi, ilgi duyması ve derse karşı olumlu tutum geliştirmesi beklenir. Etkileşimli tahtalarla işlenen Türkçe derslerinin öğrencilerin Türkçe dersine karşı olan ilgi, sevgi ve isteğinde ne derece etkili olduğunu ölçmek için bir tutum ölçeğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçtan hareketle bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersinde etkileşimli tahta kullanımına yönelik tutumlarını belirleyen bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. 20 maddeden oluşan taslak ölçek alan taraması yapılarak ve uzman görüşleri alınarak oluşturulmuştur. 5’li likert tipi taslak ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında bir devlet okulunda öğrenim gören 150 öğrenciye uygulanarak yapılmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliği uzman görüşleri ile sağlanmıştır. Yapı geçerliği için uygulanan faktör analizi ile binişik olan 4 madde çıkarılıp 16 maddeden oluşan ve faktör yükleri ,816 - ,519 arasında, toplam varyansın %54,679’unu açıklayan 3 alt boyutlu bir ölçek elde edilmiştir. Ölçek maddelerinin 10 tanesi olumlu 6 tanesi olumsuz ifade içermektedir. Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin değeri (0.88), Barlett testi anlamlılık değeri (?2=1296,143; sd=190, p<.000) şeklinde bulunmuştur. Ölçekte yer alan maddelerin toplamı ile faktörler arası ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Cronbach-alpha iç tutarlılık katsayısı 0,871’dir. Güvenirlik ve geçerlik çalışmaları, ölçeğin kullanılabilir özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan bu ölçeğin alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

One of the main purposes of using interactive boards in education in educational environments is to enable students to participate more actively in the class by addressing more sensory organs and thus to make permanent learning and to gain the knowledge and skills to the students. From the point of view of the Turkish lesson, it is expected that the students participate more actively in the lesson with auditory and visual stimuli and develop more positive attitude towards the lesson.An attitude scale is needed to measure the effectiveness of the Turkish lessons with interactive boards on the interest, love and desire of Turkish students. In this study, it was aimed to develop a scale which determines the attitudes of middle school students towards interactive wood use in Turkish class. The draft consisting of 20 items was created by scanning the area and taking expert opinions. The validity and reliability studies of the 5-point Likert-type draft scale were conducted by applying 150 students in a public school in 2016-2017 academic year. The scope is provided by expert opinion on the scope.By factor analysis applied for construction validity, 4 items were subtracted from each other and a 3-dimensional scale consisting of 16 items and explaining 54,679% of the total variance between factor loads, 816 - 519 was obtained. 10 of the scale items are positive and 6 of them are negative. The Kaiser-Meyer-Olkin score (0.88), the Barlett test significance value (?2 = 1296,143, sd = 190, p <.000) were found. Pearson correlation coefficients were calculated to determine the relationship between the sum of the items in the scale and the factors. The internal consistency coefficient of Cronbach-alpha is 0.871. Reliability and validity studies show that the scale has available features. Validity and reliability studies are thought to contribute to the field of this scale.

Keywords


 • Alakoç, Z. (2003). Matematik Öğretiminde Teknolojik Modern Öğretim Yaklaşımları. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(1), 43-49.

 • Bağcı, H. (2013). Fatih Projesi Çerçevesinde Ortaöğretim Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). YÖK Tez Merkezi. (347977)

 • Balcı, S. (2013). Türkçe Dersinde “Tablet Pc Pilot Uygulaması” yla Öğretim Gören Öğrencilerin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Çalışması. Turkish StudiesInternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(1), 855-870.

 • Beeland, W.D. (2002). Student Engagement, Visual Learning and Technology: Can Interactive Whiteboards Help? Annual Conference of the Association of Information Technology For Teaching Education, Dublin: Trinity College.

 • Çelik, H. C. ve Gündüz, S. (2015). Öğrencilerin Matematik Dersinde Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25,157-174.

 • Çelik, S. ve Atak, H. (2012). Etkileşimli Tahta Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2(2), 43-60.

 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

 • Kaya, H. ve Aydın, F. (2011). Sosyal Bilgiler Dersindeki Coğrafya Konularının Öğretiminde Akıllı Tahta Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 3(1), 179-189.

 • MEB (2015). İlköğretim Türkçe Dersi (1- 8. sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

 • Sakız, G., Özden, B., Aksu, D. ve Şimşek, Ö. (2014). Fen ve Teknoloji Dersinde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenci Başarısına ve Dersin İşlenişine Yönelik Tutuma Etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.18 (3).

 • Seferoğlu, S. S. (2009). İlköğretim Okullarında Teknoloji Kullanımı ve Yöneticilerin Bakış Açıları. Akademik Bilişim, 2, 403-410.

 • Sünkür, M., Arabacı, İ. B., ve Şanlı, Ö. (2012). Akıllı Tahta Uygulamaları Konusunda İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Görüşleri (Malatya İli Örneği). E-Journal of New World Sciences Academy, 7(1).

 • Tataroğlu, B., ve Erduran, A. (2010). Matematik Dersinde Akıllı Tahtaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 1(3), 233-250.

 • Tekerek, M., Ercan, O., Udum, M. S., ve Saman, K. (2012). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz-Yeterlikleri. Turkish Journal of Education, 1(2), 1-12.

 • Türkoğlu. T. (2014). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Akıllı Tahta Kullanımının 6. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı, Tutum ve Görüşleri Üzerine Etkileri (Yüksek Lisans Tezi). YÖK Tez Merkezi. (374644)

 • URL-1 (2015). Güncel Türkçe Sözlük. Web: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=teknoloji Erişim tarihi: 04 Aralık 2016.

 • URL-2 (2015). Eğitimde FATİH Proje’si Hakkında. Web: http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda/ Erişim tarihi: 04 Aralık 2016.

 • URL-3 (2015). Etkileşimli Tahta. Web: http://fatihprojesi.meb.gov.tr/etkilesimli-tahta/ Erişim tarihi: 04 Aralık 2016.

 • Ünal, F. T., ve Köse, M. (2014). Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması Doi: 10.14686/BUEFAD. 201428180. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 233-249.

 • Ünal, K. (2015). Ortaöğretim Kurumlarında Tarih Öğretiminde Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). YÖK Tez Merkezi. (397424)

 • Zengin, F. K., Kırılmazkaya, G., ve Keçeci, G. (2012). Akıllı tahta kullanımının Fen ve Teknoloji Dersindeki Başarı ve Tutuma Etkisi. e-Journal of New World Sciences Academy, 7(2).

                                                                                                    
 • Article Statistics