METNİN ANA HATLARINI ÇIKARMA STRATEJİSİNİ KULLANMANIN METNİN ANA FİKRİNİ BULMAYA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2017-15
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 193-210
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Zorunlu eğitimin ilk basamağı olan ilkokulda öğrencilere okuduğu metnin ana fikrini bulma becerisi kazandırılmaktadır. Çünkü verilen metinin ana fikrini bulmak öğrencilerin hem anlamlı öğrenmesini hem de yaşamlarının her alanında her türlü öğrenmelerine temel oluşturacak bilgileri edinmek için önemli bir beceri edinmesini sağlar. Metnin ana fikrini bulmak kolay değildir. Üst düzey düşünmeyi gerektirir. Metnin ana hatlarını çıkarma stratejisi öğrencilerin bir metnin içeriğini anlamalarına ve çıkarım yapmalarına katkı sağladığı için öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine de olumlu bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın genel amacı, ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerin metnin ana hatlarını çıkarma stratejisini kullanmalarının metnin ana fikrini bulma becerileri üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu araştırma, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde Malatya il merkezinde yer alan bir ilkokulun üçüncü sınıf öğrencileriyle yapılmıştır. Bu çalışma, metnin ana hatlarını çıkarma stratejisinin metnin ana fikrini bulmaya etkisinin ne olduğuna yönelik bütüncül bir yaklaşımla araştırmayı amaçladığı için ve söz konusu durumdan öğrencilerin nasıl etkilendiğini derinlemesine incelemek istediği için nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması modeline göre yapılmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın her aşamasında öyküleyici metinlerle çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin yabancı oldukları ve kelime sayısının fazla olduğu metinleri anlamakta zorlandıkları, metnin ana hatlarını çıkarma stratejisini kullanan öğrencilerin hikâye çözümleme çalışmalarında başarılı oldukları tespit edilmiştir. Metnin neden sonuç ilişkilerini tespit etme ile metnin konusunu ve ana fikrini bulma becerileri arasında bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlara bağlı olarak bu stratejiye yönelik uygulamaların başka eğitim kurumlarında ve kademelerinde kullanılması, çeşitli sebeplerle öğrenme sorunları yaşayan öğrencilere uygulanması ve başka derslerde de yürütülmesi önerilmiştir.

Keywords

Abstract

In the elementary school which is the first step of the compulsory education, the ability to find the main theme of the text is being canalized to the students. Because, to be able to find the main theme of the text provides students, both to learn with meaning, and to gain the skill which will ensure them to learn any kind of knowledge that will be a corner-stone regarding any area in their life. It is not easy to find the main theme of the text. It requires high level of thinking. It is being thought that, attaining the outline of text strategy which contributes the students’ comprehension of the text, will contribute positively to the high level of thinking ability of the students. The general aim of this research is to identify the effect of the third-grade elementary students’ usage of attaining the outline of the text strategy to their ability on finding the main theme of the text. This research has been fulfilledduring 2015-2016 Academic Year fall seasonwith third-grade students in an elementary school which is located in the center of Malatya City. Because this research aims to research the effect ofattaining the outline of the textstrategy to the finding the main theme of the text with an integrated approach, and would like to examine thoroughly how the students get effected from the matter at hand, it has been fulfilled according to the action reacheach model which is one of the qualitative research methods. Descriptive andcontent analyses were used while analyzing the data. Narrative texts were usedin every phase of the research. As the result of the research it has been determined that, the students are slogged in comprehending the texts which were unfamiliar and contain many words. A correlation has been detected with identifying the cause and effect relationof the text and finding the main theme of the text skills. Within the context of these results, the implementation of the applications which devoted to this strategy in educational establishments and alike, and on the students which are facing with learning disorders, is recommended.

Keywords


 • Afflerbach, P. (1990). (Abstract) The influence of prior knowledge on expert readers’ main idea construction strategies. Reading Research Quarterly, 25, 31-46.

 • Akdeniz, C.(2007). Öğrenme stratejileri, Sunu Raporu, Eskişehir.

 • Akyol, H. (2013). Programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri(6. Baskı). Ankara:Pegema Yay.

 • Başaran, M. ve Akyol, H.(2009). İlköğretim beşinci sınıfa devam eden öğrencilerin hikâye unsurlarına ilişkin beklentileri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, S:4, 226-251.

 • Cemiloğlu, M. (2004). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi. İstanbul:Aktüel Yay.

 • Elliott, J.(1991).Action research for educational change. Philadelphia:Open University Press.

 • Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. Ankara:Nobel Yay.

 • Maviş, A.(2006). Anlayarak hızlı okuma ve öğrenme teknikleri. İstanbul:Hayat Yay.

 • MEB Türkçe Öğretim Programı, 2009, (http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx adresinden 29.04.2015 tarihinde indirilmiştir.)

 • Pilten, G. (2007). Ana fikir bulma stratejisi öğretiminin ana fikir bulma ve okuduğunu anlamaya etkisi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

 • Simonet, R. ve Simonet, J.(2002). Not alma teknikleri. İstanbul:Arion Yay.

 • Stringer, E.(2008).Action research in education, pearson education. New Jersey: Second Edition

 • Şahin, İ.(2012). İlköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin hikaye edici metinlerde özetleme ve ana fikir bulma becerileri üzerinde hikaye haritalarının etkisi. Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Antalya.

 • Şimşek, A.(2006). İçerik türlerine dayalı öğretim. Ankara:Nobel yay.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara:Seçkin

 • Yıldırım, K., Yıldız, M., Ateş, S. ve Rasinski, T.(2010).İlköğretim beşinci sınıf Türk öğrencilerin metin türlerine göre okuduğunu ve dinlediğini anlama düzeyleri.Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,10(3), 1855-1891.

 • Yılmaz, M.(2008). Türkçede okuduğunu anlama becerilerini geliştirme yolları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 131-139.

                                                                                                    
 • Article Statistics