NİHAL ATSIZ’IN “TÜRK ÜLKÜSÜ” ADLI ESERİNDE DERLEM TEMELLİ BİR SÖZ VARLIĞI İNCELEMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 277-292
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hüseyin Nihal Atsız, bir döneme damga vuran, eserleri ve fikirleri hâlâ geçerliliğini koruyan, dil, tarih ve edebiyat alanında günümüze ışık tutan yaklaşımların sahibi güçlü bir fikir adamıdır. Geniş kitleleri etkileyen Atsız’ın yaşam felsefesinin çıkış noktasını ve çalışma alanını ise “Türk”e ait olan her şey oluşturmuştur. Bu çalışmada, Atsız’ın 1 Ocak 1966 yılında ikinci baskısı yapılan “Türk Ülküsü” adlı eseri temel alınmıştır. Eserin muhtevasını, farklı dergilerde ve tarihlerde yayımlanmış 21 farklı konu başlığından oluşan fikir yazıları oluşturmaktadır. Tarihe ve onun kalem mücadelesine ait olan bu eser yazarın kendi ifadesiyle: “ülkünün türlü konularını ilgilendiren” fikir yazılarını içerir. Türk dili, Türk Edebiyatı ve Türk kültürü açısından özellikli bir önemi olan bu eser, söz varlığı açısından derlem dilbilim (corpus) temelli yöntemlerle incelenmiştir. İncelemede, Word Smith Tools version 7 kullanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, Atsız’ın söz varlığının daha çok hangi anlam evreninde yoğunlaştığı ve çeşitlendiği üzerinde durulmuş ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Hüseyin Nihal Atsız, who left a strong mark on an era, had still valid treatise and ideas, shed light on language, history and literature fields from past to day, is an influential ideologist. The life centre of highly influential Nihal Atsiz's philosophy and area of interest cover everything related to Turks. This study is based on Nihal Atsiz’s second edition “Turkish Idealism book published in 1 January, 1966. The content of his book consists of 21 intellectual articles with different topics, published in various journals and dates. This historical and author’s struggle reflecting book contains the intellectual articles related to“various aspects of idealism, as declared by the author. This book, being important for Turkish language, Turkish literature and Turkish culture, was evaluated in terms of vocabulary by corpus-based methods. Word Smith Tools 7 was utilized for the evaluations. Based on the resultant data, vocabulary world of Atsız were evaluated in the axis of meanings and diversity, and discussed in details.

Keywords


 • Aksan, D. (1998). Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

 • Aksan, D. (2004). Dilbilim ve Türkçe yazıları. İstanbul: Multilingual.

 • Atsız, H. N. (1966). Türk ülküsü (2. Baskı). İstanbul: Nadir Kitap.

 • Arat, R. R. (1987). Türklerin yaşadıkları yerler ve sayıları. Makaleler. Ankara: TKAE

 • Baş, B. (2006). 1985-2005 yılları arasında çocuk edebiyatı sahasında yazılmış tahkiyeli metinlerin söz varlığı üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • Bulundu, A. C. (2016). Çocuk yazını ürünü olarak Özlem Aytek’in “Zamanda Yolculuk Dizisi” üzerine bir derlem uygulaması. Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Mersin.

 • Doğan, İ. (2013). Türk’e ad veren Türkler. Ankara: Altınpost Yayınları.

 • Erkuş, A. (2009). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci (2. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Karatay, O. (2003). İran ile Turan hayali milletler çağında Avrasya ve Ortadoğu Ankara: KaraM Yayınları.

 • Orkun, H. N. (2011). Türk sözünün aslı. Ankara: TDK Yayınları.

 • Özkan, B. (2007). Türkiye Türkçesinde fiillerin belirteçlerle birliktelik kullanımları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

 • Özkan, B. (2010). Türkçenin öğretiminde sıfatların eşdizim sözlüğü-yöntem ve uygulama. Bilig, 1(2), 52.

 • Özkan, B. (2013). Yöntem ve uygulama açısından "Türkiye Türkçesi söz varlığının derlem tabanlı sözlüğü". Bilig, 66, 149.

 • Dolunay, S. K. (2012). Türkçe ve dil bilgisi öğretiminde sıklık çalışmalarının yeri. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi. Bahar(10), 81-89.

 • Türkçe Sözlük (2005). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics