POSTER SUNUMLARIN İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE KOLAYLAŞTIRICI OLARAK KULLANILMASI

Author:

Number of pages: 401-415
Year-Number: 2017-17

Abstract

Bu çalışmanın amacı poster sunumların öğrenme sürecinde kullanılmasının kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürme aşamasında öğrencilere yardımcı olup olmadığını saptamaktır. Çalışma 2016-2017 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi bölümünde öğrenimlerini sürdürmekte olan 2. sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. İki farklı sınıftan toplam 84 kişi çalışmanın katılımcılarını oluşturmuştur. Öğrencilerden öğrendikleri dil öğretim yöntemlerinden birine uygun ve derse hazırlık, öğrenme öncesi, öğrenme esnası ve öğrenme sonrası etkinliklerin yer aldığı bir ders planı hazırlamaları ve hazırladıkları ders planını poster sunum biçiminde sunmaları istenmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış odak grup görüşmesi ve gözlem sırasında tutulan alan notları ile toplanmıştır. Yapılan içerik çözümlemesi sonucu poster sunumların öğrenmeye katkısı, poster sunumlarda yaşanılan sorunlar ve poster sunumların kullanımı için öneriler olmak üzere üç temel tema ortaya çıkmıştır. Çalışmanın sonucunda poster sunumların kullanımının öğrenilen kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürme bakımından öğrenme sürecine yardımcı olduğu görülmüştür. Ayrıca grup içi işbirlikli çalışma, kaygı ile baş etme, özgüvenin artması, yaratıcılığın gelişmesi, özerk öğrenmeye katkısı ve geleceğin öğretmenlerine ilham vermesi gibi olumlu diğer sonuçlara da ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This paper explores whether the use of poster presentations facilitate learning when students try to put theorotical knowledge into practice. The study was conducted with sophomore students of English Teaching Department in Buca Education Faculty, at Dokuz Eylul University in 2016-2017 academic year. There were two seperate classes and 84 participants in total. The participants were asked to prepare a lesson plan with warm-up, pre-, while-, and post- learning activities based on a type of language teaching method and display it in poster presentations. The data was derived from observations and semi-structured interviews in focus group discussions. The field notes were also taken by the researcher. The recorded data was analysed via content analysis. Three main themes were identified as contributions of poster presentations in learning, difficulties that were experienced by the participants and some suggestions given by the participants themselves to overcome difficulties in poster presentations. The findings of this study show that using poster presentations gives learners a chance to put theory into practice and to work collaboratively in groups. Further to this, poster presentation helps learners overcome their anxiety, gain more self-confidence while presenting, improves creativity, learner autonomy and inspires learners for their future teaching career.

Keywords