ÖZBEK ŞAİR ERKİN VÂHİDOV’UN “TÜRKİSTAN PAZARI” ADLI ŞİİRİNİN COĞRAFYASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages: 26-35
Year-Number: 2017-19

Abstract

Türkistan, en eski çağlardan günümüze kadar Türk milletine vatan olmuş devasa büyüklükteki coğrafyanın adıdır. Bir takım siyasi sebepler yüzünden günümüzde Orta Asya olarak anılan bu coğrafyada kurulu devletlerden birisi de Özbekistan’dır. Özbekistan’ın bugünkü komşuları Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan ve İran’dır.Uzun yıllar Sovyetler Birliği’nin bir üyesi olarak yaşamak zorunda kalan Özbekistan’da kültür ve edebiyat, belli dönemlerde muhtelif baskılar altına alınmıştır. Modern Özbek edebiyatının önemli isimlerinden olan Erkin Vâhidov, çok sayıda eseri olan velut bir şairdir. Pek çok toplumda olduğu Özbekistan’da da pazar yerleri, kültürel hayatı besleyen canlı mekânların başında gelmektedir. Vâhidov’un Türkistan Pazarı adlı şiirinde, bütün dünyaya açık büyük bir pazar hayal edilmekte ve bu pazara yer olarak Amerika seçilmektedir. Hayali pazarın ev sahipleri de Özbeklerle birlikte Türkmenler, Tacikler, Kırgızlar, Kazaklardır. Bu çalışmanın amacı, pazar konulu şiirden hareketle şairin yaşadığı dönemdeki siyasi gelişmelerden ve şiirinde kullandığı kavramlardan hareketle düşünce dünyasındaki Türkistan coğrafyası hakkında değerlendirmeler yapmaktır.

Keywords

Abstract

Turkestan is the name of gigantic-sized area which has been the homeland to Turkish nation from the earliest times to the day. At the present time, one of the states established in this area which is called as Central Asia because of some political causes is Uzbekistan. Today, Uzbekistan is neighboured with Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan and Iran.Culture and literature in Uzbekistan which has been obliged to live as member of Soviet Union for many years, exposed the various pressures during certain periods. Erkin Vâhidov, one of the important names of modern Uzbek literature, is a productive poet with a lot of works. As in many societies, bazaar places in Uzbekistan are the leading spaces which maintain cultural life. In Vahidov’s poem called as Turkestan Bazaar, it is imagined a great bazaar which is open to whole world and selected America for bazaar place. Hosts of imagined bazaar are Turkmens, Tajiks, Kyrgyz and Kazakhs with Uzbeks. The aim of this study is to evaluate Turkestan area in his world of thought by looking at political developments in period that the poet lived and concepts he used in his poem.

Keywords