‘DEMOKRASİ TOPLUMU’NDA ÇOK-SESLİ DİL: İNSAN OLMANIN ÖTESİNDE BİR HARMONİ

Author:

Year-Number: 2018-24
Number of pages: 31-56
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siyasi düşünce ile toplumsal tarihte, demokratik bir toplumu tanımlamak hayli güç olagelmiştir. Bu husus, temelde demokrasi nedir ve çeşitli toplumlarda nasıl başarılabilir gibi sorulardan kaynaklanmaktadır. Bu, çok uzun soluklu bir sorudur; zira demokrasinin hikayesi de sosyo-politik tarihte uzun bir yola sahiptir. Demokrasi nedir konusu gerek bireysel, gerekse toplumsal düzeyde birinden ötekine değişen bir olgudur. Demokrasi farklı toplumlarda nasıl başarılabilir konusu ise karşılaştırmalı siyasetin bir sorunsalıdır. Tanımsal olarak demokrasi, seçilmiş temsilciler yoluyla yönetimdir. Bununla birlikte, bu tanımda demokrasi-toplum ilişkisi, serbest ve adil seçimler kanalıyla temsil edilmekten daha önemlidir; keza demokrasi esasta, eşit haklar, ifade özgürlüğü ve adil yargılama sağlayan ve azınlıkların görüşlerine de hoşgörü gösteren bir toplumsal yapıyı oluşturabilmelidir. Sağlıklı bir sivil toplum, hükümet sistemine değer veren ve paylaşımcı vizyona sahip bir sivil yaşam için çalışan sorumlu ve aktif yurttaşlar ister Bu nedenle, sağlıklı bir demokrasi toplumu, çok sesli olma anlamında bir dil harmonisi bünyesinde barındırır. İyi yurttaşlık, sorumlu davranış, tutum ve demokratik değerleri model alır ve bunlara değer verir. Böylece, kapsayıcılık, katılım ve özgürlük gibi değerler, cok-sesli bir toplumun ortak demokratik yaşam biçiminin vazgeçilemez kısımlarıdır. Bunlar, herkesin adalete hakkı olduğu, çokkültürlü ve çevresel olarak sürdürülebilir bir topluma güçlü taahhütünü gösterir. Bu bağlamda, bu çalışma, insan olmanın bir toplumda yaşamakla yeterlilik kazanamayacağını ortaya koymaya çalışırken, bunun sebebinin çok sesliliğin harmonisine sahip demokratik toplumların, birinin kendisini insan hissetmesinin de ötesinde bir şey olduğunu göstermeye çalışacaktır.

Keywords

Abstract

In the history of political thought and society, it became very difficult to define a democratic society. This difficulty mainly stems from the questions such as what democracy is and how it is accomplished in various societies. This is a long path of a question; because story of democracy is a long way down in the socio-political history. The issue of what the democracy is varies from one to another in both individual and societal level. The issue of how it is achieved in various societies is a problematic of the comparative politics. A democracy by definition is government through elected representatives. However, in this definition, democracy-society relationship is more significant than being represented through free and fair elections; because democracy should mainly enable a form of society, which favors equal rights, freedom of speech and a fair trial and tolerates the views of minorities. A healthy civil society requires responsible and active citizens who value the system of government and work towards a shared vision of civil life. That is why a healthy society of democracy comprises the harmony of language in terms of being multi-voiced. Good citizenship values and models responsible behavior, attitudes and democratic values. Thus, values such as inclusion, participation and freedom are indispensable parts of a multi-voiced society’s common democratic way of life. They reflect robust commitment to a multicultural and environmentally sustainable society where all are entitled to justice. Therewithal, this study will explore that being a human is not enough for being in a society since societies of democracy with harmony of multi-voiced languages is far beyond feeling oneself as a human being.

Keywords