İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL 2. SINIF İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2015-6
Number of pages: 210-223
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Program değerlendirme, program geliştirmenin önemli öğelerinden biridir, bu nedenle de uygulanan eğitim programlarının eksiklerini ve aksayan yönlerini ortaya koymak amacıyla sürekli ve sistemli olarak yapılması gerekmektedir. Programın uygulayıcısı olarak öğretmenlerin de değerlendirme sürecinde görüşleri önemlidir. Bu araştırmada İngilizce öğretmenlerinin ilkokul ikinci sınıf İngilizce dersi öğretim programı hakkındaki görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda İngilizce öğretmenlerinin, ikinci sınıf İngilizce dersi öğretim programının öğrencilerin sevilerine uygunluğu, programın öğrenciler üzerindeki etkisi, öğretmenlerin programı uygulama yeterlilikleri ve programı uygulama sürecinde yaşadıkları sorunlar ile bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel bir çalışma olan bu araştırmanın çalışma grubunu, Mersin ili Tarsus ilçesindeki altı farklı devlet okulunda görev yapmakta olan yedi İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri odak-grup görüşmesi yoluyla toplanmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, öğretmenlerin programın öğrencilerin sevilerine uygun bulduklarını, programın öğrencilerinyabancı dil öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirmelerine katkı sağladığını ve öğretmenlerin de programı uygulamaya yönelik yeterlilik algılarının güçlü olduğu görüşünü taşıdıklarını ortaya koymuştur. Ancak programı uygulama sürecinde ders kitabı ile program uyuşmazlığının önemli bir sorun olduğu, kalabalık sınıf ve haftalık ders süresinin yetersizliği nedeniyle etkinlikleri gerçekleştirmede zorlanıldığı da yine araştırma sonucunda ulaşılan bulgulardandır. Bunların yanı sıra öğretmenlerin, değerlendirme sürecinde önemli sorunlar yaşadıkları da, araştırmanın sonuçları arasındadır.

Keywords

Abstract

Program evaluation is an important component of the curriculum development, and it should be done regularly and systematically in order to find out the deficiencies and faults of the implemented educational program. As it is the teachers who implement the program, their opinions are essential for evaluating a new program. In this study, the purpose is to identify English teachers’ views on the English language curriculum of the 2nd grade of primary education. With this in mind, it is aimed to answer these questions: Is the program appropriate to the level of the pupils? What are the effects of the program on the pupils? Do teachers see themselves proficient at teaching primary level students? And, what are the problems that are experienced by English language teachers in implementing the curriculum? This is a qualitative study conducted with seven primary school English teachers who teach English in six different public schools in Tarsus, Mersin. The research data were collected in 2013-2014 academic year using focus group discussions and semi-structured interviews. The data were analysed by using descriptive analysis techniques. The research findings indicate that English teachers find the program appropriate to the level of pupils and the program helps pupils develop positive attitude to language learning. Besides. they find themselves proficient at teaching young learners. However, the findings also show that English teachers experience some challenges in implementing the curriculum due to inappropriate textbook, overcrowded classrooms, insufficient time allocated for the program and lack of in-service training.

Keywords