1

Author :  

Year-Number: 2016-11
Language : null
Konu :

Abstract

Araştırmanın amacı 10. sınıf ortaöğretim İngilizce Programının Stufflebeam (CIPP) modeli kullanarak Bağlam, Girdi, Süreç, Ürün boyutlarının değerlendirmek ve her boyutun cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda programı uygulayan öğretmenlerin ve bu program doğrultusunda eğitim alan öğrencilerin görüşlerine başvurulmuştur. Veri toplama aracı olarak Karakaş tarafından güvenilirliği ve geçerliliği sağlanmış beşli likert tipi öğretmen ve öğrenci anketleri uygulanmıştır. Araştırma Türkiye’nin Kuzey Batısında gerçekleştirilmiştir. Ölçekler dört farklı ortaöğretim kurumunda bulunan 26 İngilizce öğretmenine ve 227 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğretmen ve öğrencilerin 10. Sınıf İngilizce Öğretim Programının bağlam, girdi, süreç ve ürün boyutlarından memnun olmadıkları söylenebilir. Bu görüş öğrencilerin cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Öğretmen görüşleri incelendiğinde ise yalnızca girdi boyutuna ilişkin görüşlerde erkek öğretmenlerin daha olumlu düşündükleri tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate the Context, Input, Process, Product dimensions of 10th grade English Teaching Curriculum using Stufflebeam’s CIPP model. Furthermore, it is aimed to explore whether the answers change based on the gender of the participants. With this aim, teachers’ who apply the program and stuents’ who are educated based on the program views are referred. The teacher and student five-point likert questionaires of which reliability and validity are provided by Karakaş were applied as the data collection tool. The study took place in the northen-west part of Turkey. The questionaires were applied to 26 English teachers and 227 students. According to the data obtained teachers and students are not satisfied with the context, input, process and product dimensions of the 10th grade English Curriculum. The view of students does not have meaningful difference based on the gender. As for that when teachers’ view is examined, it is detected that male teachers think more positively only about the dimension of Input of the Curriculum.

Keywords


 • Akdemir, E. (2012). Aday öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Kuram ve Uygulama Dergisi. 2(2), 25-41.

 • Akşit, B., Şen, M. ve Coşkun, M. K. (2000). Modernleşme ve eğitim: Ankara’daki ortaöğretim okullarındaki öğrenci profilleri. İstanbul: Bağlam.

 • Altmışdört, G. (2009). Özel amaçlı yabancı dil öğretim programı'nın değerlendirilmesi üzerine bir çalışma (Kara Harp Okulu örneği). Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi.

 • Arseven, İ. (2009). Bağlam ve süreç boyutlarında bir hizmet içi eğitim programının değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi.

 • Çavuşoğlu, C. (2014). İlköğretim matematik öğretmenliği programının değerlendirilmesi: Bir durum çalışması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.

 • Çeliker, G. (2015). Eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alan uzmanlarının eğitimde program değerlendirme öz-yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi.

 • Demirel, Ö. (2013). Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Pegem.

 • Demirel, Ö. (2014). Yabancı Dil Öğretimi. Ankara: PegemA.

 • Erköse, E. (2007). Yenilenen 6. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programının sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi (sakarya ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi.

 • Eroğlu, U. (2006). İşletmelerde eğitim faaliyetlerinin etkinliğinin ölçümüne ilişkin bir model önerisi. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi. 4(2), 111-132.

 • Gelen, İ. ve Beyazıt, N. (2007). Eski ve Yeni İlköğretim Programları İle İlgili Çeşitli Görüşlerin Karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51, 457-476.

 • Kanatlar, A. Z. (1996). Bilkent Üniversitesi, yabancı dil olarak İngilizce öğretimi, yüksek lisans programının bir değerlendirmesi. Yüksek Lisans Tezi: Bilkent Üniversitesi.

 • Karakaş, H. (2007). Yıldız teknik üniversitesi modern diller bölümü ingilizce II dersi öğretim programının öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre bağlam, girdi, süreç ve ürün (cipp) modeli ile değerlendirilmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi.

 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi. İstanbul: Nobel.

 • Kocaoğlu, H. (2014). Kur'an kursları öğretim programının eğitimde program geliştirme ilkelerine uygunluğunun değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kayseri Üniversitesi.

 • MEB, (2014). 26.11.2014 tarih ve 103 sayılı Ortaöğretim İngilizce Dersi (9, 10, 11, 12. sınıflar) Öğretim Programı.

 • Muşlu, M. (2007). Formative evaluation of a process-genre writing curriculum at Anadolu University School of Foreign Languages. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi.

 • Özaydın, B., Günbatar, M. S., Önal N. ve Çakır, H. (2012). Öğretmen Yetiştirme Programlarının Sistemik ve Sistematik Değerlendirilmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(1), 54-71.

 • Özdemir, S. M. (2009). Eğitimde program değerlendirme ve türkiye’de eğitim programlarını değerlendirme çalışmalarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.9(2), 26-149.

 • Parmaksız, R. Ş. (2010). Türkiye'de ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinde Öğretmenlere Yönelik Hizmetiçi Eğitim Programları ve Uygulamaları. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi.

 • Selvi, H. (2009). Stufflebeam'in program değerlendirme modeli ile Milli Eğitim Bakanlığı sürücü kurslarında kullanılan sürücü eğitim programının değerlendirilmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

 • Şeker, R., Çınar, D. ve Özkaya, A. (2004). Çevresel faktörlerin üniversite öğrencilerinin başarı düzeyine etkileri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.

 • Tiantong, M. ve Tongchin, F. (2013). A Multiple Intelligences Supported Web-based Collaborative Learning Model Using Stufflebeam’s CIPP Evaluation Model. International Journal of Humanities and Social Science. 3(7), 157-165.

 • Usta, İ. (2015). Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Önlisans Programının değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik öneriler. Doktora Tezi, Anadolu

 • Ünal, M. (2013). Avrupa Birliği Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programının Cipp (Bağlam, Girdi, Süreç, Ürün) Modeline Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi.

 • Yaşar, Ş. ve Ersoy, B. G. (2012). Türkçe Öğretim Programının Stufflebeam`in Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün Değerlendirme Modeli Kullanılarak Uzman Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. PEGEM 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özeti.

 • Yurdakul, B., Uslu, Ö., Çakar, E. ve Yıldız, D. G. (2014). Web Tabanlı İçerik Geliştirme Mesleki Gelişim Programının Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(4), 1409-1437.

 • Yüksel, İ. (2010). Türkiye için program değerlendirme standartları oluşturma çalışması. Yayımlanmış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi.

 • Zhang, G., Zeller, N., Griffith, R., Debbie, M., Williams, J., Shie, E. ve Misulis, K. (2011). Using the Context, Input, Process, and Product Evaluation Model (CIPP) as a Comprehensive Framework to Guide the Planning, Implementation, and Assessment of Service-learning Programs. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 15(4), 57-84.

                                                                                                    
 • Article Statistics