ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARI İÇİN METİN ÖNERİSİ: MANZUM NASRETTİN HOCA FIKRALARI

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 48-65
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords


 • Aça, M.(2004). “Kaynaklar”, Türk halk edebiyatı el kitabı. (Editör: M. Öcal Oğuz). Ankara: Grafiker Yayınları.

 • Akkaya, A. (2013). Yabancılara Türkçe öğretimi kapsamında fıkralar: Nasrettin Hoca fıkraları. Millî Folklor, 25(100), 171-181.

 • Akkaya, A. (2014). “Çocuk yazını ürünlerinde iletiler: Nasrettin Hoca örneği”. Çocuk yazını araştırmaları I (Editör: Bülent Özkan). Adana: Karahan Kitabevi.

 • Artun, E. (2007). Anonim halk edebiyatı nesri. İstanbul: Bayrak Matbaası.

 • Aslan, E. (2008). Türk halk edebiyatı. Ankara: Maya Akademi Yayıncılık.

 • Aydın, İ.S. (2006). Türkçe derslerinde mizah kullanımının öğrenci tutum ve başarısına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

 • Baki, Y. ve Karakuş, N. (2014). Fıkra türünün eğitimdeki yeri ve Türkçe ders kitaplarındaki kullanılabilirliği. Tarih Okulu Dergisi, 7(17), 785-812.

 • Bars, M. E. (2015). William Bascom’un “folklorun dört işlevi” ışığında Nasrettin Hoca fıkraları üzerine bir değerlendirme.Turkish Studies, 10(4), 149-166.

 • Baş, B. (2003). Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarında metin türleri üzerine bir inceleme. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13(13), 257-265.

 • Başgöz, İ. (1999). Geçmişten günümüze Nasreddin Hoca, İstanbul: Pan Yayınları.

 • Boratav, P. N.( 1996). Nasreddin Hoca. İstanbul: Edebiyatçılar Derneği Yay.: 8.

 • Coşkun, E. (2007). Geçmişten günümüze Türkçe öğretimi. Kırkkılıç, A. ve Akyol, H. (Ed.). İlköğretimde Türkçe Öğretimi (ss.1-13). Ankara: PegemA Yayıncılık.

 • Çeçen, M.A. ve Çiftçi, Ö. (2007). İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin tür ve tema açısından incelenmesi. Milli Eğitim, 173, 39-49.

 • Çeçen, M.A. ve Özbay, M. (2012). Türkçe ders kitaplarında (6-8. sınıflar) yer alan metinlerin tür ve tema açısından incelenmesi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(1), 67-76.

 • Doğan, Y. (2009). Konuşma becerisinin geliştirilmesine yönelik etkinlik örnekleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 185-204.

 • Eker, G. Ö.(2009).İnsan, kültür, mizah, Ankara: Grafiker Yayınları.

 • Elçin, Ş.(1993). Halk edebiyatına giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.

 • Göçer, A. (2010). Türkçe Öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için seçkin edebî ürünlerden yararlanma. TÜBAR, XXVII, 341-369.

 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Kırmızı Susar, F. Ve Akkaya, N. (2009). Türkçe öğretimi programında yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25), 42-54.

 • Kızıltan, N. (2016). Fıkra metinlerinin kız ve erkek çocuklar tarafından algılanışı. dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/27/759/9643.pdf, 25.03.1016.

 • Kolaç, E. (2009). İlköğretim Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin tür açısından değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 594-626.

 • Kolaç, E., Demir, T. ve Karadağ, R. (2012). Öğretmen adaylarının dil eğitiminde çocuk edebiyatı metinlerinin kullanımına yönelik görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 161(161), 195-213.

 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Basımevi.

 • MEB (2015). Türkçe Dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Basımevi.

 • Özdemir, N. (2008). Kültürel ekonomik imge olarak Nasreddin Hoca. Milli Folklor, 77,11- 20.

 • Özdemir, N. (2010). Mizah, eleştirel düşünce ve bilgelik: Nasreddin Hoca. Milli Folklor, 22(87), 27-40.

 • Pilancı, H. (1998). Çağdaş eğitimde halk edebiyatının kullanılması. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

 • Sakaoğlu, S. (2005). Nasrettin Hoca Fıkralarından seçmeler. Ankara: Akçağ Yayınları.

 • Sakaoğlu, S. ve Alptekin, A. B. (2009). Nasreddin Hoca. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.

 • Savaş, S. (2013). İlköğretim 7. sınıf Türkçe derslerinde mizah kullanımının öğrenci başarısına etkisi. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 1, 176-186.

 • Sever, S. (2003). Çocuk ve edebiyat. Ankara: Kök Yayıncılık.

 • Sinan, A.T. (2001). Türkçenin deyim varlığı. Malatya: Kubbealtı Yayınları.

 • Solak, M. ve Yaylı, D. (2009). İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarının türler açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), 444-453.

 • Şanlı, İ. (2009). Nasreddin Hoca fıkralarında kültürel unsurlar. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 261-271.

 • TDK. (2009).Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

 • Tekşan, K. (2012). Türkçe dersi öğrenme alanları açısından Nasrettin Hoca fıkralarının kullanılabilirliği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17),

 • Temizkan, M. (2011). Türkçe Öğretiminde yaratıcı düşünmeyi geliştirme bakımından Nasreddin Hoca fıkraları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 195-223.

 • Tokmakçıoğlu, E. (1981). Bütün yönleriyle Nasrettin Hoca. Ankara: Kütür Bakanlığı

 • Türkmen, F. (1989). Letaif-i Nasreddin Hoca (Burhaniye tercümesi)- inceleme, şerh, Ankara: Kültür Bakanlığı MİFAD Yayınları.

 • Türkmen, S. (2008). Türkçenin söz varlığında Nasreddin Hoca'nın yeri. Karadeniz Araştırmaları, 17(17), 153-159.

 • Yıldırım, D.(1999). Türk edebiyatında Bektaşi fıkraları, Ankara: Akçağ Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics