AYTÜL AKAL’IN MASALLARINDA ÖNE ÇIKAN DEĞERLER

Author:

Year-Number: 2018-24
Number of pages: 211-229
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın kaynağını “Aytül Akal’ın Masallarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi” adlı çalışma oluşturmaktadır. Bu çalışmada Aytül Akal tarafından kaleme alınan ve “Masal Masal” adlı kitapta yer alan elli sekiz masal incelenmiştir. İncelenen bu elli sekiz masalda yirmi değer tespit edilmiştir. Bunlar: Adaletli olma, arkadaşlık, barış, cesaret, çalışkanlık, dayanışma, doğruluk, duygudaşlık, fedakârlık, kanaatkârlık, özgürlük, sabırlı olma, sağlıklı olmaya önem verme, saygı, sevgi, sorumluluk, şükür, tasarruf etme, temizlik, yardımlaşma.Bu makalede ise Aytül Akal tarafından kaleme alınan elli sekiz masalda en çok işlenen değerler ele alınıp incelenmiştir. Bu değerler frekans değerlerine göre sırasıyla şunlardır: Sevgi, yardımlaşma, arkadaşlık, sağlıklı olmaya önem verme, saygı, özgürlük, temizlik, sorumluluk.Dört bölümden oluşturulan bu çalışmanın birinci bölümünde kavramlarla ilgili tanım ve açıklamaların yer aldığı giriş bölümü, ikinci bölümünde araştırma verilerinin nasıl toplanıp analiz edildiğini ortaya koyan yöntem bölümü, üçüncü bölümünde elde edilen verilerin sunulduğu bulgular bölümü, dördüncü bölümün ise elde edilen veriler sonucunda ulaşılan genel değerlendirmenin bulunduğu sonuç bölümü yer almaktadır. Aytül Akal’ın masallarında değerlere yer verilme durumu ve bu masallardaki öne çıkan değerleri belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, insan ve grup davranışlarının nedenini, nasılını anlamayı amaçlayan nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca bu çalışmada nitel araştırma stratejisi olarak durum çalışması benimsenmiştir ve içerik analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinden de faydalanılmıştır. Sonuç olarak, çalışmadan elde edilen veriler göz önünde bulundurulduğunda, masallarda en çok işlenen bu sekiz değerin toplumsal norm ve davranışların benimsenmesi, benimsetilmesinde kaynaklık edeceği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The source of the research is the study of The Evaluation of Aytul Akal's Tales in terms of Value Education. In this study, fifty-eight myths taken from Aytül Akal and included in the book Mythical Tale were examined. Twenty values have been identified in these fifty-eight fairy tales examined. These are: Justice, friendship, peace, courage, diligence, solidarity, truthfulness, empathy, self-sacrifice, frugality freedom, patience, respect for health, respect, love, responsibility, thank god, saving, cleaning, helping.In this article, the most processed values in fifty-eight fairy tales received by Aytul Akal were examined and examined. These values are according to their frequency values as follows: Love, cooperation, friendship, respect for being healthy, respect, freedom, cleanliness, responsibility.The first part of this study consists of four parts; the first part contains the definitions and explanations about the concepts; the second part contains the method section which shows how the research data are collected and analyzed; the findings part where the data obtained in the third part are presented; and the fourth part, result section.A qualitative research method aimed at understanding the causes of human and group behaviors has been used in this study, which is aimed to determine the value of Aytul Akal's tale and the prominent values in these tables. In addition, case studies have been adopted as qualitative research strategies in this study and qualitative data collection techniques such as content analysis have also been utilized.As a result, when the data obtained from the study are taken into consideration, it has been determined that the eight most valuable values in the tables will be the source of adoption and adoption of social norms and behaviors.

Keywords