Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kalıp Sözler: Yedi İklim Türkçe Örneği

Author:

Year-Number: 2019-30
Yayımlanma Tarihi: 2019-11-18 01:33:01.0
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 169-185
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖzetYabancı dil öğrenirken yalnızca o dili öğrenmek yeterli değildir, yabancı dili konuşan toplumun kültürünü de öğrenmek gerekir. İnsanların toplum içinde yaşama biçimlerini, farklı durumlarda söylenmesi gereken sözleri, belirli olaylar karşısında verdikleri tepkileri, hitap biçimlerini ve davranışlarını da öğrenmek gerekir. Yabancı dil öğretiminde kültür aktarımının önemi yadsınamaz ve yabancı dil eğitiminde kültür aktarımı genellikle sınıf içinde kullanılan ders kitapları vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Bu sebeple de Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında kullanılan ders kitaplarındaki metinler Türkçenin söz varlığını yansıtacak öğeler taşımalıdır. Bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla hazırlanan Yedi İklim serisi Türkçe ders kitaplarında yer alan okuma metinlerindeki atasözleri, deyimler ve ilişki sözleri incelenerek, hedef kültür aktarımı açısından değerlendirilmiştir. Bu çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Yedi İklim Türkçe A1, A2, B1, B2, C1, C2 ders kitaplarındaki okuma metinleri doküman incelemesi yöntemiyle ve söz konusu metinlerdeki söz varlığı unsurları sınıflama yöntemiyle incelenmiştir. Bu çalışmada Yedi İklim Türkçe ders kitaplarındaki okuma metinlerindeki söz varlığı unsurları ( atasözleri, deyimler, ilişki sözleri) tespit edilmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre söz varlığı unsurlarının sayısı bakımından altı kitap arasında farklılıkların olduğu görülmüştür. Yedi İklim Türkçe Ders Kitabı C2 söz varlığı yönünden altı kitap arasında en zengin olanıdır. İncelenen kitapların söz varlığı unsurları açısından ilişki sözleri dışında zengin olmadığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

AbstractWhen learning a foreign language, it isnt't enough to learn just the rules of that language. It is necessary to learn the culture of the community of the spoken language, the way people behave aech other, the words to be spoken in different situations, the ways of responding the forms of addressing and their behaviors. Also, the importance of cultural transfer in foreign language teaching is on undeniable reality. Cultural transfer in foreign language education is usuallay carried out through textbooks which is used in the classroom. For this reason, the texts in the textbooks of teaching Turkish in foreign languages should show reflective characteristic of our culture in terms of vocabulary. In this study, proverbs idioms and relation words in reading texts in textbooks prepared for the teaching Turkish to foreigners were examined and evalated in terms of taget culture transfer. In this study, document review method were used. The reading texts in the Seven Climate A1, A2, B1, B2, C1, C2 Turkish textbooks were examined by the method of document examination and the element of the vocabulary in the texts were examined by classification method. In this study, vocabulary elements ( proverbs, idioms, relation words ) in the reading texts of the Seven Climate Turkish textbooks were determined and exraluated by comparison. According to the results of the study, it was seen that there were differences between the six books in terms of the number of elements of the vocabulary. The Seven Climate Turkish coursebook C2 is the richest of the six books on the basis of vocabulary. It has been seen that the examined books are not rich except for the relation terms in terms of vocabulary elements.

Keywords