Özel Eğitim Öğrencilerinin Dil Edinim Süreçlerinin Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2019-30
Yayımlanma Tarihi: 2019-10-21 18:43:31.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 124-133
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özel eğitime ihtiyacı olan birey, gelişimsel ve bireysel niteliklerinin, eğitimsel açıdan akranlarından farklı olan bireyleri ifade etmektedir. Özel eğitimin amacı, bireylere ihtiyaçları ölçüsünde sorumluluklarını yerine getirme, ihtiyaçlarına yönelik eğitimler sunabilme ve bağımsız olarak yaşayabilmelerine yönelik becerileri kazandırmaktır. Özel eğitime muhtaç olan çocukların öğretiminde dil edinimi önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü dil edinimi aynı zamanda okuma yazmanın da öğretimi olarak görülmektedir. Yapılan bu araştırmada örgün eğitim kurumlarında eğitim görmekte olan özel eğitim öğrencilerin öğrenme süreçlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen görüşlerine yer verilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Bu bağlamda çeşitli mevcut ve engellilik türlerine sahip sınıflarda eğitim veren 14 özel eğitim öğretmeni ile görüşme yapılmıştır. Hazırlanan 6 maddelik görüşme formunda, özel eğitim alan öğrencilerin dil edinim süreçleri ile ilgili sorulara yer verilmiştir. Araştırma sonucunda özel eğitim öğrencilerinin dil edinim süreçleri ile ilgili olarak öğretmenlerin balon şişirme, sakız çiğneme, model alma, gösterip yaptırma, görsel sunuş, doğrudan dil öğretim, fırsat öğretimi, basamaklandırılmış yöntem, doğal dil öğretim yöntemi gibi yöntemler kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Özel eğitim öğrencilerinin dil edinim süreçleri ile ilgili olarak okul, aile ve öğrenci arasında işbirliğinin sağlanması, birebir profesyonel eğitimlerini alınması, personel gelişimlerinin sağlanması, çene egzersizlerinin yapılması, ailelerin bilinçlendirilmesi ve uzman personellerden destek alınmasının başarılı olmada etkili olacağı gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The individual in need of special education refers to individuals whose developmental and individual qualifications differ in educational terms from their peers. The purpose of special education is to provide individuals with the skills to fulfill their responsibilities in accordance with their needs, to offer trainings for their needs and to live independently. Language acquisition plays an important role in teaching children in need of special education. Because language acquisition is also seen as teaching of reading and writing. In this study, it is aimed to evaluate the learning processes of special education students who are educated in formal education institutions. For this purpose, opinions of teachers were included. Qualitative research methods were used in the study. In this context, 14 special education teachers who were teaching in various current and disability classes were interviewed. The 6-item interview form included questions about the language acquisition process of students receiving special education. As a result of the research, it was concluded that teachers use methods such as balloon inflating, chewing gum, modeling, demonstration, visual presentation, direct language teaching, opportunity teaching, cascading method, natural language teaching method in relation to language acquisition processes of special education students. Concerning the language acquisition process of special education students, it has been concluded that cooperation between school, family and students, one-to-one professional training, staff development, chin exercises, raising awareness of families and getting support from specialist personnel will be effective.

Keywords