Öğretmen Adaylarının Yazma Kaygıları ile Yaratıcı Yazma Başarıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir inceleme

Author:

Year-Number: 2019-30
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : TÜRKÇE EĞİTİMİ
Number of pages: 210-220
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın genel amacı öğretmen adaylarının yazma kaygıları ile yaratıcı yazma başarıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma bu amaç doğrultusunda nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli ile hazırlanmıştır. Çalışmaya Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğrenimine devam eden 227 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veriler iki farklı araç kullanılarak elde edilmiştir. Katılımcıların yaratıcı yazma başarılarına ilişkin veriler yazılı anlatım ürünlerinin yaratıcı yazma değerlendirme ölçeği aracılığıyla değerlendirilmesi sonucunda elde edilmiştir. Yazma kaygısına ilişkin verilerin elde edilmesinde ise yazma kaygısı ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının yazma kaygıları ile yaratıcı yazma başarıları arasında orta düzeyde negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Yani öğretmen adaylarının yazma kaygısı arttıkça yaratıcı yazma başarısı düşmektedir. Erkeklerin yazma kaygısının kadınlardan yüksek olduğu görülürken, yaratıcı yazma başarılarının kadınlara oranla düşük olduğu ve bu farklılığın anlamlı olduğu görülmüştür. Araştırmada Türkçe öğretmenliği bölümündeki öğrencilerin yazma kaygılarının diğer bölümlere oranla düşük olduğu, yaratıcı yazma başarılarının ise yüksek olduğu belirlenmiş ve bu farklılığın anlamlı olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the relationship between the pre-service teachers' writing anxiety and creative writing performance. For this purpose, the research was conducted with a relational survey model. 227 prospective teachers from Nevşehir Hacı Bektaş Veli University participated in the study. The data were obtained by using two different tools. The data about the creative writing performance of the participants were obtained by evaluating the written expression papers by means of the creative writing evaluation scale. In order to obtain data related to writing anxiety, writing anxiety scale was used. At the end of the research it was determined that there was a moderate and negative significant relationship between pre-service teachers' writing anxiety and creative writing performance. The writing anxiety of men was higher than women but creative writing performance was lower than women and this difference was found to be significant. In the study, it was found that the writing anxiety of the students in the Turkish teaching department was lower than the other departments but the creative writing achievements were higher and this difference was found to be significant.

Keywords