E-ISSN:2342-0251

Türkçe Öğretmenlerinin Konuşma Yöntem ve Tekniklerini Kullanma Durumları


Bireyin kendi duygu, düşünce, hayal ve izlenimlerini ifade etmesinde etkili olan konuşma becerisi günlük hayatımızın iletişim temelini oluşturmaktadır. Belirli bir olgunluk seviyesi ile edinilen ve eğitimle beraber bilinçli bir süreçte şekillendirilen bu beceri insanlar arasında bir köprü kurmaktadır. Türkçe öğretmenlerinin öğrencisine konuşma becerisini kazandırabilmesi bireyin sosyal hayatında doğru ve etkili iletişim kurması, bilgi ve birikimlerini paylaşması; duygu, düşünce, hayal ve gözlemlerini ifade etmesini sağlaması açısından önemli ve gereklidir. Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmenlerinin 5, 6, 7, 8. sınıf Türkçe Öğretim Programında (2017) bulunan konuşma becerisi ile ilgili yöntem ve teknikleri kullanma durumlarının belirlenmesidir. Araştırma yapılırken genel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu ise Millî Eğitim Bakanlığında görev yapmakta olan 137 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubu basit rastgele örnekleme yoluyla oluşturulmuştur. Veriler, “Türkçe Dersi Öğretim Programı Konuşma Becerisi Yöntem ve Teknikleri Anketi” ile toplanmıştır. Geliştirilen anket birbirinden bağımsız üç ek bölümden oluşmaktadır. Birinci ek bölüm Türkçe Dersi Öğretim Programı konuşma alanında kullanılması önerilen yöntem ve teknikleri içeren 10 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler kullanım sıklığını belirleme amacıyla oluşturulmuştur. İkinci ek bölüm katılımcıların konuşma alanına yönelik olarak belirtilen uygulamaları içeren 7 maddeden, üçüncü ek bölüm ise belirtilen araç-gereçlerin kullanım derecesini belirlemek amacı ile hazırlanmış 8 maddeden oluşmaktadır. Verilerin analizinde betimsel istatistik uygulanmıştır. Yapılan anketten elde edilen verilere göre; öğretmenlerin yöntem ve tekniklerde daha çok katılımlı konuşma (%59.1) ve serbest konuşmaya (%46) yoğunlaştığı görülmektedir. Uygulamalarda ise daha çok hazırlıksız konuşma ve açık uçlu sorular sorma uygulamalarını tercih etmişlerdir. Araç-gereç kullanımında ise ders kitabındaki metinler (%89) ve görsellerin (%84) kullanımına yoğunlaştıkları belirlenmiştir.


Keywords


Konuşma becerisi, konuşma yöntemleri, konuşma teknikleri, konuşma uygulamaları, konuşma araç-gereçleri.

Author: Ümmügülsüm ÖZDOĞAN -İsa SARIÇAM -Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL
Number of pages: 327-341
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.37385
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.