Ortaokul Öğrencilerinin İletişim Becerileri Üzerine Bir İnceleme

Author:

Year-Number: 2019-30
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 64-79
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma ortaokul öğrencilerinin iletişim becerilerini çeşitli değişkenler açısından incelemek amacıyla betimleyici olarak yapılmıştır. Çalışma örneklemini 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Kırşehir ili merkez ve ilçelerindeki 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenim gören 822 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve Korkut (1996) tarafından geliştirilen “İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, katılımcıların iletişim becerileri; aile tipi, en uzun süre yaşanılan yer, ailenin aylık ortalama geliri, cep telefonuna sahip olma ve sosyal medya kullanma değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Buna karşın kızlar erkeklerden; 7 ve 8. sınıflar 5 ve 6. sınıflardan; anne-baba eğitim durumu ortaöğretim ve yükseköğretim olanlar diğerlerinden; dört temel dil becerisindeki yeterlik algısı yüksek olanlar orta ve zayıf olanlardan daha yüksek iletişim becerisine sahiptir.

Keywords

Abstract

This study was carried out as a descriptive study in order to examine secondary school students’ communication skills in terms of various variables. The sample of the study consisted of 822 students receiving education in the 5th, 6th, 7th and 8th grades in Kirsehir city center and districts in the fall semester of the 2018-2019 academic year. The “Personal Information Form” developed by the researcher and the “Communication Skills Assessment Scale (Korkut, 1996)” were used as data collection tools. According to the findings of the study, the communication skills of the participants show no significant difference according to the variables of the family type, place of residence for the longest period, monthly average income of the family, having a mobile phone, and using social media. On the other hand, females have higher communication skills than males; 7 and 8th grades have higher communication skills than 5 and 6th grades; those whose parents have received secondary education and higher education have higher communication skills than others; those with high levels of proficiency perception in four basic language skills have higher communication skills than those with medium and low levels of proficiency perception; those with high levels of success perception of the Turkish course have higher communication skills than others.

Keywords