Farklı Dil Seviyelerinde olan Öğrenciler üzerinde Doğrudan Düzeltme Geri Bildirimlerinin Etkisi

Author:

Year-Number: 2020-31
Yayımlanma Tarihi: null
Language : English
Konu : English Language Teaching
Number of pages: 16-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Doğrudan düzeltme geri bildiriminin ortaya atıldığı günden bu yana dil öğretiminde popüler olduğu net bir şekilde ifade edilebilir. Bu nedenle bu çalışma, yabancı dili farklı seviyelerde olan öğrencilerin yazı hataları (eksik sözcük) üzerinde doğrudan fakat odaklanmış olduğu hissettirilmeden düzeltme geri bildiriminin etkisini incelemek ve dört haftalık deneme sürecinin ardından sonraki yazılarında benzer hataları tekrarlamayacak kadar yetkin bir hale gelip gelmediklerini saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya başlangıç düzeyinden ve orta dil seviyesinden yedişer öğrenci kolayda örneklem yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Ön test olarak ilk yazı taslaklarını yazmaları istenmiş sonrasında uygulama her iki grup üzerinde tamamlanmıştır. Uygulamanın dördüncü haftasında son test olan ikinci yazı taslakları araştırmacı tarafından incelenmiştir. Nicel araştırma deseni ve betimsel istatistiklere göre doğrudan düzeltme geri bildirimini kullanarak ve hata sayılarına bakarak her iki taslaktaki eksik sözcüklerin düzeltilmesinin ardından bulgular Ellis (2009b) tarafından geliştirilen doğrudan üst dil yazı hataları bildirimi formuna göre değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, doğrudan düzeltme geri bildiriminin her iki gruptaki öğrenci yazıları üzerinde anlamlı bir farklılığı tespit edilememiştir. Ancak, orta seviyedeki öğrencilerin hata sayılarındaki azalmaya bakarak başlangıç düzeyindekilere göre daha yüksek bir başarı elde ettikleri ortaya çıkmıştır. Çalışmanın sonunda, ileri araştırmalar için araştırmacı ve öğretmenlere pratik öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

It can be straightforwardly asserted that Written Corrective Feedback (WCF) has gained popularity since its existence in language teaching. The study is hence designed to examine the errors of learners from different proficiency levels by giving direct and seemingly unfocused WCF to their errors (word missing), and to determine whether L2 student writers are competent enough not to conduct similar errors again in their further assignments within four weeks’ time. To the present study, seven learners at elementary level and another seven learners at intermediate level were selected with convenience sampling method. They were asked to write their first writing tasks as pre-test, then the treatment was applied to both proficiency levels. Three weeks after the treatment, they submitted the second task (post-test) in the fourth week. Upon correcting the missing words in their two writing assignments via direct WCF and regarding the number of errors by applying quantitative research design and descriptive statistics, the findings were assessed according to direct (non) metalinguistic written error correction developed by Ellis (2009b). The result indicates that no significant benefit could be attained by two groups. However, the learners at intermediate group could achieve to reach higher success when compared with the elementary group referring to their number of errors. Suggestions for further related studies have also been provided for both researchers to consider and teachers to implement in their classes at the end of the study.

Keywords