Fransızca Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Ediniminde Çeviriye Bakış Açıları

Author:

Year-Number: 2019-30
Yayımlanma Tarihi: 2019-12-16 15:43:09.0
Language : Türkçe
Konu : Yabancı Dil Eğitimi, Çeviribilim
Number of pages: 374-390
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevirinin yabancı dil eğitiminde kullanımıyla ilgili birçok çalışma yapılmasına rağmen, yabancı dil öğrenen bireylerin bakış açılarından hareketle çevirinin rolünün tespiti ile ilgili çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Araştırmacıların öğrenen algılarının öğrenme şartlarına etkisini tespit etmeleri, çeviriye bakış açılarının yabancı dil eğitimindeki etki payını araştırma kapısını aralamaktadır. Bu çalışmayla, çevirinin yabancı dil olarak Fransızca öğrenen üniversite öğrencileri üzerinde olumlu bir rol oynayıp oynamadığı öğrenen bakış açılarından hareketle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Öğrenen seviyesinin çevirinin kullanımı hakkındaki bakış açılarıyla hangi düzeyde ilişkili olduğu gibi sorulara cevap bulmak hedeflenmiştir. Bu çalışmada Hacettepe, Gazi ve Marmara Üniversitelerinin Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dallarında 2017-2018 yıllarında eğitim gören 136 öğrenciye araştırmacı tarafından Türkçeye uyarlanan ÇEBAÖ-Çeviriye Bakış Açısı Ölçeği uygulanmıştır. Geçerlik güvenilirlik analizleri sonucunda 3 faktörlü ve 19 maddeden oluşan, güvenilirlik katsayısı α= 0,87 olarak elde edilen bu ölçeğin alt boyutlarının cinsiyet, sınıf ve başarı düzeyi gibi değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği ele alınmış ve yorumlanmıştır. Betimsel ve karşılaştırmalı istatistiksel işlemlere tabi tutulan veriler, katılımcıların çoğunluğunun yabancı dil eğitiminde çeviri kullanımını faydalı bulduklarını ve sınıf içinde kullanılmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Elde edilen bulgularla çeviri derslerinin, bakış açılarına hizmet edecek şekilde yeniden tasarlanmasının önemi vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

Although there are many studies on the use of translation in foreign language education in Turkey as well as in the world, studies on determination of the role of translation from the perspective of individuals who learn a foreign language remain inadequate. This determination of researchers about the effect of learners perceptions on learning conditions, prepare a ground of research about the effect level of translation viewpoints in foreign language training. This study aimed to find answers to questions such as whether translation plays a positive role among Turkish university students learning French as a foreign language, at what level is the relation of the learners' learning level with perceptions about the use of translation. An inventory (ÇEBAÖ-Çeviriye Bakış Açısı Ölçeği) which we have adapted to Turkish is applied to 136 students studying in the French Language Education Departments of Hacettepe, Gazi and Marmara Universities in 2017-2018. We have searched and discussed whether there is a statistically significant difference between the variables such as gender, class, level of success. The data subjected to descriptive and comparative statistical procedures revealed that the majority of these students see the use of translation useful and necessary in foreign language education. With the findings obtained, the importance of redesign the translation lessons to serve the viewpoints has been emphasized.

Keywords