Türkçe 8. Sınıf Ders Kitabında Yer Alan Metinler Üzerine Bir İnceleme

Author:

Year-Number: 2020-31
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 131-150
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışma 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında 8. sınıflarda okutulan Türkçe ders kitabındaki okuma metinlerinin söz varlığı, kök değerler, metin- tema uyumu, çocukların düzeyine uygunluk bakımından incelenmesini amaçlamaktadır. Doküman analizi modelinin kullanıldığı bu nitel çalışmada elde edilen nicel bazı sonuçlar tablolarla sunulmuş ve bulgular yorumlanmıştır. Araştırmada sekizinci sınıf Türkçe ders kitabındaki 40 metinden serbest okuma metinleri ve dinleme metinleri incelemeye dahil edilmemiş, yalnızca 24 okuma metni ele alınmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerle söz konusu metinlerin çocukların yaş ve seviyelerine uygun olduğu; metinlerin 2018 Türkçe Öğretim Programı’ndaki niteliklere uygun hazırlandığı; metinlerde sevgi, saygı, vatanseverlik gibi kök değerlere yer verildiği tespit edilmiştir. Metin- tema uyumu olarak bakıldığında metinlerin içerisinde yer aldıkları temayı uyumlu olarak yansıttığı gözlenmiştir. Söz varlığı olarak ise metinlerde en çok deyimlerden yararlanıldığı dikkat çekmiştir.

Keywords

Abstract

The study aims to examine the reading texts in the Turkish textbook taught in the 8th grade in 2018 - 2019 academic year in terms of conformity with the values, root values, text-theme harmony and level of children. The quantitative results obtained from this qualitative study using the document analysis model are presented with tables and the findings are interpreted. In the study, free reading texts and listening texts from 40 texts in eighth grade Turkish textbook were not included in the study and 24 reading texts were examined. With the data obtained from the research, it was found that the texts in question were appropriate for children's ages and levels; prepared in accordance with the qualifications of the 2018 Turkish Curriculum; the root values of the text such as love, respect, patriotism has been determined. In terms of text-theme harmony, it is observed that the texts reflect the theme in which they are included in harmony. As for the vocabulary, it was noted that the texts were mostly used in idioms.

Keywords