Üniversitelerde Çocuk Edebiyatı Öğretiminin Öğretim Elemanı Boyutuna Göre Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2020-31
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 295-321
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, Türkçe Öğretmenliği Lisans Programlarında Çocuk Edebiyatı dersini veren öğretim elemanlarının alanla ilgili donanımlarını ve derse yönelik görüşlerini belirlemeye yönelik bir çalışmadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden survey (anket) tekniği kullanılmıştır. Çocuk Edebiyatı dersini veren öğretim elemanlarının alanla ilgili donanımlarını ve derse yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla anket uygulaması yapılmıştır. Öğretim elemanlarına yönelik anket formu, Türkçe Öğretmenliği Programının bulunduğu 57 adet devlet üniversitesinden 26’sında, katılmaya gönüllü olan 32 öğretim elemanına uygulanmıştır. Anket formu ile elde edilen veriler, betimsel istatistik tekniklerinden frekans ve yüzde kullanılarak analiz edilmiştir. Analizlerin yapılmasında SPSS ve MS Excel programları kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan bulgulara göre Çocuk Edebiyatı dersini veren öğretim elemanlarının büyük bir kısmının, bu dersi lisans düzeyinde (bir dönemde ve haftalık 2 saatlik ders) bir ders olarak aldığı, alanla ilgili daha çok bildiri düzeyinde yayın yaptıkları görülmektedir. Ülkemizde yükseköğretim düzeyinde üniversitelerin hiçbirinde Çocuk Edebiyatı Kürsüsü olmadığı göz önünde bulundurulursa öğretim elemanlarının ancak bireysel çabalarla bu alanda uzmanlaştıklarını söylemek doğru olacaktır.

Keywords

Abstract

This research is a study aiming to determine the field related equipment and the opinions of the lecturers who give a course on children literature in Turkish Language Teaching Undergraduate Programs. The survey method was used in quantitative research methods. A questionnaire was applied in order to determine the equipment and the opinions of the instructors who gave children's literature lesson. The questionnaire form for the faculty members was applied to 32 volunteered faculty members from 26 of 57 state universities that have Turkish Language Teaching program. The data obtained from the questionnaire were analyzed by using frequency and percentage from descriptive statistical techniques. SPSS and MS Excel programs were used in the making of the analyses. According to the findings obtained from the research, it is seen that most of the instructors who teach Children's Literature take this course as an undergraduate level course (one term and 2 hours in a week) and they publish more at the level of bulletins about the field. In our country, it would be correct to say that the faculty members are specialized in this field only through individual efforts, considering that there is no Chair of Children's Literature in any of the universities at the tertiary level.

Keywords