Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Akademik Okuma(C2) Kitaplarında Kelime Öğretimi: Gazi Üniversitesi Tömer Örneği

Author:

Year-Number: 2020-31
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Number of pages: 322-343
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anlama becerilerinden okuma becerisi gerek anadil gerekse yabancı dil öğretiminde söz varlığının artırılması, dil becerilerinin gelişimini doğrudan etkilemesi yönüyle hem bir öğrenim aracıdır hem de akademik başarıyı etkileyecek merkezi bir noktadadır. Bireyler kendi dillerinin sahip olduğu kelime zenginliğine göre varlıklara anlam yükleyip yorumda bulunurlar. Bu bağlamda her dil özel bir dünya görüşünü yansıttığından yabancı dil öğrenimi yeni bir dünyaya açılan kapıdır. Dilin en önemli yapı taşlarından olan ve barındırdığı birden fazla anlamla karşımıza çıkabilen kelimeler; uzun bir süreci içinde barındıran, söz varlığının önemli bir ögesidir. Bu noktada kültürlerarası bir köprü görevi üstlenen yabancı dil öğretiminde, kelimelerin önemli bir görev üstlendiği bilinmektedir. Son yıllarda gelişen küresel etkileşime bağlı olarak yabancı dil olarak Türkçenin öğrenimine ilginin artığı görülmektedir. Eğitim ve kültürel anlamda etkileşimi sağlayan TÖMER, DİLMER ve yurt dışında sayıları hızla artan YETEM’ler Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’ne göre dört temel beceriye uygun olarak hazırlanmış Temel (A1, A2), Orta (B1, B2) ve Yüksek (C1) düzey ders kitaplarıyla yabancılara Türkçe öğretim faaliyetinde bulunmaktadır. Belirtilen setler aracılığıyla kelime öğretiminin nasıl ve şekilde yapılması gerektiğine dair çalışmaların varlığı bilinmektedir. Ancak temel iletişim becerilerinin verilmesinin ardından akademik eğitim amaçlı hazırlanmış ders kitaplarının da olduğu görülmektedir. Bu bağlamda ileri düzey( C2 ) dil seviyesine ulaşmış yabancı dil olarak Türkçe öğrenicilerinin okuma becerilerine yönelik hazırlanan akademik okuma metinlerinin akademik kelime dağarcığını zenginleştireceği düşünülmektedir. Bu kapsamda ilgili alan yazın taraması yapıldığında Gazi TÖMER Akademik Okuma metinlerinin C2 seviyesindeki öğrencilerin kelime hazinesine katkısı üzerine bir çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. Buradan hareketle kitapta yer alan 50 akademik okuma metni doküman analizi yöntemi kullanılarak yabancı öğrenicilerin kelime hazinelerine ne şekilde katkı sağlayacağının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Reading skills from comprehension skills are both a learning tool and a central point that will affect academic achievement in terms of increasing the vocabulary in both mother tongue and foreign language teaching directly affecting the development of language skills. Individuals load and interpret meaning according to the wealth of words in their own language. In this context, since each language reflects a special world view, foreign language learning is the gateway to a new world. The words that are one of the most important building blocks of the language and may appear with more than one meaning; it is an important element of vocabulary. At this point, it is known that words play an important role in foreign language teaching which serves as an intercultural bridge. It is seen that interest in learning Turkish as a foreign language increases due to the global interaction developed in recent years. TÖMER, DİLMER and the rapidly increasing number of YETEMs which provide educational and cultural interaction, have been prepared according to four basic skills according to the Common European Framework of Reference for Languages: Basic (A1, A2), Medium (B1, B2) and High (C1) ) with Turkish textbooks. It is known that there are studies on how and in which way vocabulary teaching should be done through the mentioned sets. However, after giving basic communication skills, it is seen that there are also textbooks prepared for academic education. In this context, it is thought that the academic reading texts prepared for the reading skills of Turkish learners who have reached the advanced level (C2) language level will enrich the academic vocabulary. In this context, it is seen that there is no study on the contribution of Gazi TÖMER Academic Reading texts to C2 vocabulary level. From this point of view, it is aimed to determine the contribution of foreign learners to vocabulary by using 50 academic reading text document analysis method in the book.

Keywords