Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Deyim ve Atasözlerinin Emojiler Yoluyla Öğretimi

Author:

Year-Number: 2020-31
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretimi
Number of pages: 73-84
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgi ve bilişim çağını yaşayan dünyada, teknolojinin yaşam pratiklerinin büyük çoğunluğunda etkisini artırarak sürdürdüğü bilinmektedir. En güçlü iletişim aracı olan dilin öğretimi konusunda da teknoloji kullanımının yaygınlık kazandığı görülmektedir. Bu sebepten dolayıdır ki dilin öğrenilmesine katkı sağlayan teknolojik gelişmeler kendi içerisinde ilerlese de bu ilerlemenin ders öğreticilerine katkısı ve bu katkının sınıf ortamına aktarılması ders öğreticilerinin en temel sorumluluklarından birini oluşturmaktadır. Bu sorumluluk Türkçenin daha iyi ve işlevsel öğretilmesine katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Türkçenin sahip olduğu zengin atasözü ve deyimlerin öğretiminde, günlük yaşamımızda önemli derecede yer tutmaya başlayan emojilerin kullanımı deyim ve atasözlerinin ifade edilmesinde kolaylık sağlayacak, bununla birlikte Türkçe öğretim ve kullanımına farklı bir bakış açısı getirecektir. Bu çalışmada nicel araştırma desenlerinden deneysel çalışma kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen B2 grubu öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak hazırlanmış çoktan seçmeli testler ve Türkçenin deyim ve atasözlerinin kullanımına uygun olarak belirlenmiş emojiler kullanılmıştır. Kontrol-gruplu son test deseni ile desenlenmiş olan çalışmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen çoktan seçmeli testler öğrencilere son test olarak uygulanmıştır. Verilerin analizleri SPSS for 22 Windows istatistik paket programı ile gerçekleştirilerek betimsel şekilde yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda test sonuçlarının deney grubundaki katılımcıların lehine anlamlı düzeyde bir fark göstermesi, emojiler yoluyla deyim ve atasözü öğretiminin klasik yöntemlere oranla daha başarılı olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

It is known that technology continues to increase its influence in the vast majority of life practices in the world that lives the information and information age. It is seen that the use of technology has become widespread in teaching the language, which is the most powerful communication tool. For this reason, even though the technological developments that contribute to the learning of the language progress within themselves, the contribution of this progress to the course teachers and transferring this contribution to the classroom environment constitute one of the main responsibilities of the course teachers. This responsibility will contribute to better and more functional teaching of Turkish. In this context, the use of emojis, which have started to take an important place in our daily life, in teaching the proverbs and idioms that Turkish has, will facilitate the expression of idioms and proverbs, and also it will bring a different perspective to the teaching and the use of Turkish. In this study, an experimental study, one of the quantitative research patterns, was used. The study group of the research consists of B2 group students who learn Turkish as a foreign language. The multiple choice tests prepared as a data collection tool and emojis determined in accordance with the Turkish idioms and proverbs were used. In the study, which was designed with a control-group post-test pattern, the multiple choice tests developed by the researchers were applied to the students as post-test. The data analysis was performed with the statistical package program (SPSS for 22 Windows) and interpreted descriptively. As a result of the study, the fact that the test results showed a significant difference in favor of the participants in the experimental group shows that teaching idioms and proverbs through emojis is more successful than classical methods.

Keywords