Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Kültürdilbilimsel Açıdan İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2020-31
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 235-259
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültür, bir milletin ortak hafızasından türeyen göstergeler bütünüdür. Kuşkusuz dil de bu bütünün büyük bir bölümünü oluşturan önemli göstergelerden biridir ve günümüzde dilbilimsel analizler dilde kültür görüngüleri hakkında bir yargıya varmamızı sağlamaktadır. Bu noktada kültürdilbilim, 20. yy’ da ortaya çıkıp temel problemini dil- kültür ilişkisi üzerine oturtan ve dilsel birimler aracılığıyla kültür analizi yapan ve henüz yeni yeni gelişmekte olan disiplinler arası bir alandır. Ders kitapları da eğitim ve öğretimin en önemli ve en çok kullanılan materyallerinden birisi olmakla birlikte kültürdilbilimsel analize konu olabilecek dilsel ifade ve söylemlerden oluşan kültürel kaynaklardır. Bu çalışmanın amacı Ortaokul 8. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinleri kültürdilbilimsel çerçevede analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda MEB yayınevince hazırlanan Ortaokul 8. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan 32 okuma metni çalışmaya dâhil edilmiş ve bu metinlerin kültürdilbilimsel analizi yapılmıştır. Çalışma nitel araştırma yapısında olup verilerin toplanmasında doküman incelemesi kullanılmıştır. Bu çalışmada yapılan kültürdilbilimsel analiz anıştırma olgularca sınırlandırılmıştır. Öncelikle ders kitabında geçen özel isimler bulunup frekans değerleri belirlenmiş daha sonra bulunan veriler anıştırma ve söz varlığı olguları bakımından sınıflandırılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, anıştırma olgulardan en çok anıştırma söz grubu ögelerine yer verilmiştir. Anıştırma söz grubunu sırasıyla anıştırma isim, anıştırma olay ve anıştırma metin türleri izlemiştir. Anıştırma söz grubunda ise en çok deyimlere yer verilirken en az ise atasözlerine yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Culture is a set of indicators derived from the common memory of a nation. Undoubtedly, language is one of the most important indicators that constitute a large part of this set, and today linguistic analyzes enable us to make a judgement about the cultural phenomena in language. At this point, cultural linguistics is a a newly developing interdisciplinary field which emerged in the 20th century and based it’s basic problem on the language-culture relation and conducting culture analysis through linguistic units. Notwithstanding textbooks are one of the most important and most used materials of education and training, they are also cultural sources consisting of linguistic expressions and pronunciations that can be the subject of linguistic analysis. The aim of this study is to analyze the texts in the 8th grade Turkish textbooks in the framework of cultural linguistics. For this purpose, 32 reading texts in the 8th Grade Turkish textbook which prepared by the Ministry of National Education were included in the study and these texts were analyzed by culture linguistic analysis. In this study, which is in the qualitative research structure, data were collected through document review. The cultural linguistic analysis conducted in this study was limited by the allusion cases. First of all, the special names in the textbook are found and the frequency values are determined, and then the data are classified in terms of the phenomenon of aluusion and vocabulary. According to the findings of the study, the most common of the allusion cases is the words of the allusion.The word of allusion was followed by the name of the allusion, the allusion event, and the allusion text types, respectively. While the most idioms are encountered in the allusion words, the proverbs are the ones with the least number of cases.

Keywords