Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Okuma Öz Yeterliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Author:

Year-Number: 2020-33
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 49-62
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öz yeterlik, kişinin bir işi yapabileceğine olan inancıdır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yabancı dil eğitiminde duyuşsal özelliklerin, öğrenci başarısına olan etkisi ilgi görmeye başlamıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğrencilerin öz yeterlik algılarının belirlenmesinde geçerli ve güvenilir ölçme araçlarının geliştirilmesi önemli bir ihtiyaçtır. Yabancı dilde okuduğunu anlama ile öz yeterlik inancı arasındaki ilişkinin incelendiği birçok araştırma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin, okuma öz yeterliklerinin belirlenmesi için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirilmesidir. Çalışmaya, Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışındaki merkezlerinde ve yurt içindeki TÖMER’lerde Türkçe öğrenen 262 yabancı öğrenci katılmıştır. Elde edilen veriler üzerinde ilk aşamada, SPSS 21.0 programı aracılığıyla açımlayıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır. Buna göre, madde faktör yükleri.702-.877 arasında değişiklik göstermektedir. Ayrıca ölçeğin, araştırmacıların öngördüğü gibi tek boyuttan ve 16 maddeden oluştuğu belirlenmiştir. Modelin araştırmacılar tarafından öngörülen tek boyutu sağladığı kanıtlandıktan sonra, veriler üzerinde LISREL 8.8 programı aracılığıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, Chi-square/Degree of freedom, RMSEA, SRMR, GFI, AGFI, NFI ve CFI değerleri göz önünde bulundurulmuştur [x2 /df=298.96 (p=.000); RMSEA=0.87; GFI=0.87; AGFI=0.83; CFI=0.98; NFI=0.97; SRMR=0.43]. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonucunda modelin uyum iyiliği indeksleri yapı ile mükemmel uyum göstermektedir. Yapılan analizler, ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

Self-efficacy is the belief that one can do a job. The extent to which students' self-efficacy perceptions affect their success in learning Turkish as a foreign language has attracted the attention of researchers in recent years. There are many studies examining the relationship between reading comprehension in a foreign language and self-efficacy belief in a foreign language. This study was carried out with the aim of developing a valid and reliable measurement tool for determining the reading self-efficacy of students learning Turkish as a foreign language. 262 foreign students learning Turkish in Yunus Emre Centers abroad and TÖMER in Turkey participated in the study. According to the results of exploratory factor analysis (AFA) conducted through the SPSS 21.0 program, the item factor loads vary between .702 and .877 in the first stage. In addition, the scale was determined to consist of one dimension and 16 items, as the researchers envisaged. After the model proved to provide the single dimension predicted by the researchers confirmatory factor analysis (CFA) was performed on the data through the LISREL 8.8 program, Chi-square / Degree of freedom, RMSEA, SRMR, GFI, AGFI, NFI and CFI values were taken into consideration from the findings obtained as a result of confirmatory factor analysis [x2 /df=298.96 (p=.000); RMSEA=0.87; GFI=0.87; AGFI=0.83; CFI=0.98; NFI=0.97; SRMR=0.43]. When the obtained data were examined, it was determined that the values reached match perfectly. These analyzes revealed that the scale is valid and reliable.

Keywords