E-ISSN:2342-0251

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Okuma Öz Yeterliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması


Öz yeterlik, kişinin bir işi yapabileceğine olan inancıdır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yabancı dil eğitiminde duyuşsal özelliklerin, öğrenci başarısına olan etkisi ilgi görmeye başlamıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğrencilerin öz yeterlik algılarının belirlenmesinde geçerli ve güvenilir ölçme araçlarının geliştirilmesi önemli bir ihtiyaçtır. Yabancı dilde okuduğunu anlama ile öz yeterlik inancı arasındaki ilişkinin incelendiği birçok araştırma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin, okuma öz yeterliklerinin belirlenmesi için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirilmesidir. Çalışmaya, Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışındaki merkezlerinde ve yurt içindeki TÖMER’lerde Türkçe öğrenen 262 yabancı öğrenci katılmıştır. Elde edilen veriler üzerinde ilk aşamada, SPSS 21.0 programı aracılığıyla açımlayıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır. Buna göre, madde faktör yükleri.702-.877 arasında değişiklik göstermektedir. Ayrıca ölçeğin, araştırmacıların öngördüğü gibi tek boyuttan ve 16 maddeden oluştuğu belirlenmiştir. Modelin araştırmacılar tarafından öngörülen tek boyutu sağladığı kanıtlandıktan sonra, veriler üzerinde LISREL 8.8 programı aracılığıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, Chi-square/Degree of freedom, RMSEA, SRMR, GFI, AGFI, NFI ve CFI değerleri göz önünde bulundurulmuştur [x2 /df=298.96 (p=.000); RMSEA=0.87; GFI=0.87; AGFI=0.83; CFI=0.98; NFI=0.97; SRMR=0.43]. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonucunda modelin uyum iyiliği indeksleri yapı ile mükemmel uyum göstermektedir. Yapılan analizler, ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu ortaya koymuştur.


Keywords


Yabancılara Türkçe öğretimi, öz yeterlik, okuma eğitimi, okuma öz yeterliği

Author: Haluk GÜNGÖR - Adnan KAN
Number of pages: 49-62
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.41758
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.