Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan İzmir Yabancılar İçin Türkçe Alıştırma Kitabı A1 Düzeyi Etkinliklerinin Dil Becerilerine Göre Dağılımının İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2020-31
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Dil eğitimi
Number of pages: 404-412
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeni bir dil öğrenmenin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bunun birçok sebebi vardır. Bunlar örneğin farklı ülkelerin birbiri ile ticaret yapması gibi ekonomik olabilir ya da öğrencilerin eğitim için yurt dışına çıkması, insanların farklı yerler görme isteği veya zorunlu sebeplerle göç olayının yaşanması, dil öğrenmeyi gerekli kılmaktadır. Türkçe de bu gibi sebeplerle öğrenilen bir dildir. Türkçe öğrenme ihtiyacında artış olunca bu alandaki gelişmeler de artmıştır. Bu da Türkçe öğretiminde kullanılan materyallerin sayısını ve niteliğini de etkilemiştir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ders kitapları da ana kaynaklardan olduğu için ihtiyaç artmıştır. Ders kitaplarının ünitelerle seviyelere göre anlatım yapmasının yanında bir de alıştırma kitapları yer almaktadır. Bu alıştırma kitapları öğrenciler için konu ile ilgili pekiştirme yapmalarını sağlamaktadır. Alıştırma kitapları dinleme, konuşma, okuma ve yazma etkinlikleri ile öğrenciye dil öğrenimi konusunda yardım etmektedir. Kitaplarda bu etkinlere yer verilme oranı hakkında bir araştırma yapılmak istenmiştir. Dil becerileri bir bütündür. Biri diğerini etkilemektedir. Bundan dolayı da bir alandaki gelişme diğer alandaki yetkinliği arttırmaktadır. Örneğin bir metni canlandıran öğrenciler hem konuşma hem dinleme etkinliği yapmış olacaklardır. Kitaplarda etkinlikler dil becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Bu çalışma da yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan İzmir Yabancılar için Türkçe Alıştırma Kitabı A1 düzeyinin etkinliklerinin dil becerilerine dağılımının incelenmesi yapılmıştır. Çalışma yöntemi, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi şeklinde yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The importance of learning a new language is increasing day by day. There are a lot of reasons for this. These can be economical, for example, different countries shopping with each other. To learn a language makes necessary that going abroad for education, people’s desire to see different places or the forced migration event. Turkish language is learned these reasons. When the necessity to learn Turkish language increases, developments in this area have increased. This also affected the number and quality of the materials being used to teaching Turkish language. Textbooks are one of the main sources to teaching Turkish language so they are prepared importantly. It is prepared according to the levels. There are also workbooks together with textbooks. The workbooks are reinforced the topic for students. It assists students to learning language through listening, speaking, reading and writing activities. The rate of including the activities in the books was investigated. The language skills are a whole. One skill affects another skill. Therefore, development of an area increases perfection in the other area. For example students portraying plabook will have done both speaking and listening activities. Activities in books should improve language skills. In this investigation, the distribution of the activities according to language skills was examined in the İzmir Yabancılar İçin Türkçe Alıştırma Kitabı (A1). This investigation is a qualitative research. Document analysis was done in research.

Keywords