Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğreten Türkçe Öğreticilerinin Sözcük Öğretimine İlişkin Görüşleri

Author:

Year-Number: 2020-33
Number of pages: 85-107
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkçeyi ikinci dil olarak öğreten Türkçe öğreticilerinin sözcük öğretimine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma tarama modeline göre tasarlanmıştır. Çalışma grubunu, İstanbul’da devlet okullarında görev yapan 10 Türkçe öğreticisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri, 8 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, Türkçe öğreticilerinin göreve başlamadan önce aldıkları eğitimi yeterli bulmadıkları, sözcük öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır. Sözcük öğretiminde en çok öğretme, açıklama ve pekiştirme stratejilerini kullandıkları belirlenmiştir. Hedef sözcükleri öğrencilerin seviyesine ve günlük hayatta kullanma durumlarına göre seçtikleri, ders materyali olarak ders kitaplarını ve akıllı tahtayı daha çok kullandıkları tespit edilmiştir. Öğreticilerin sözcük öğretiminde en çok oyun ve canlandırmalardan yararlandıkları belirlenmiştir. Ölçme değerlendirme sürecinde geleneksel ölçme değerlendirme araçlarını kullandıkları ortaya çıkmıştır. Öğreticiler, öğrencilerin sözcük öğreniminde aralarında anlam ilişkisi olan kelimeleri anlamlandıramama, ayırt edememe, kelimenin anlamını tam olarak kavrayamama ve telaffuz edememe gibi konularda sık sık sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bu sonuçlardan hareketle, tek tip öğretim yöntemi yerine öğrencilerin seviyesine ve ilgisine göre farklı öğretim yöntemlerinin kullanılması ve öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak etkinliklere yer verilmesi önerilmiştir. Bunların yanı sıra, öğreticilerin öğrencilerin psikolojik durumuyla ilgili farkındalık sahibi olmaları ve sözcük öğretiminde bu konuya dikkat etmeleri sağlanmalıdır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the views of Turkish language teachers who teach Turkish as a second language on the teaching of words. The research is designed according to the screening model. The study group consists of 10 Turkish teachers working in public schools in Istanbul. The research data was collected in a semi-structured interview form consisting of 8 questions. The obtained data were evaluated by content analysis. As a result of the research, it was revealed that Turkish teachers did not find adequate the education that they received before they started their job and did not have sufficient knowledge about the methods and techniques used in word teaching. It was determined that they mostly use teaching, explanation and reinforcement strategies in word teaching; chose the target words which are used frequently in daily life and suitable for children’s level; use course books and Smartboard as course material. Games and animations are mostly used as vocabulary teaching method. For assestment they use traditional techniques like Pictes exams, tests, worksheets, question-answer and matching. It has been revealed that the teachers express that students often have problems in the teaching of words such as being unable to make sense of words, not being able to distinguish them, not being able to fully understand the meaning of the word, not being able to pronounce them. Instead of a uniform teaching method, different teaching methods should be used according to the levels of the students, and activities that will ensure the active participation of the students should be included. The target words should be chosen according to the principle of daily life, the instruction should be supported with visual and auditory materials, the materials used should be enriched and awareness should be raised about the psychological status of the students.

Keywords