E-ISSN:2342-0251

İlkokul Öğrencilerinin Dinleme ve Konuşma Becerilerine İlişkin Metaforik Algıları


Okuma ve yazma sürecinin başladığı ilkokul eğitiminde çocuklar için dinleme ve konuşmanın ne anlam ifade ettiği, bu becerileri yaşamlarında nasıl algıladıklarına ilişkin bilgilerin elde edilmesi önemlidir. Algıların belirlenmesinde kullanılan araçlardan biri de metaforlardır. Bu çalışmanın amacı ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin dinleme ve konuşma becerilerine yönelik algılarını metaforlar aracılığıyla açıklamaktır. Bu çalışma temel nitel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Muğla iline bağlı bir devlet okulunda 34’ü 3. sınıfta 46’sı 4. sınıfta olmak üzere toplam 80 ilkokul öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada veriler tüm öğrencilerin “Dinleme/Konuşma …………. gibidir; çünkü ……….” ifadesinin yer aldığı bir form aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesi içerik analiziyle yapılmıştır. Araştırma sonucunda 3. sınıf öğrencileri dinlemeye ilişkin 21 metafor ve konuşmaya ilişkin 24 metafor; 4. sınıf öğrencileri ise dinlemeye ilişkin 29 metafor ve konuşmaya ilişkin 32 metafor üretmiştir. Öğrenciler tarafından üretilen bu metaforlar kategoriler altında gruplandırılmıştır. Araştırma sonucunda dinlemeye yönelik ürettikleri 50 metaforun 12 kategori altında toplandığı; konuşmaya yönelik ürettikleri 56 metaforun ise 13 kategori altında toplandığı ortaya çıkmıştır. Araştırmada ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin dinlemeyi; en çok “kulak” ile 4. sınıf öğrencilerinin ise en çok “duyma” ile ilişkilendirdikleri belirlenmiştir. Bunun yanı sıra araştırmada ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin konuşmayı; en çok “ses” ile 4. sınıf öğrencilerinin de “söylemek” eylemiyle ilişkilendirdikleri tespit edilmiştir.


Keywords


Dinleme, konuşma, metafor, ilkokul öğrencileri

Author: Ferah MERMİ - Emel GÜVEY AKTAY
Number of pages: 143-158
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.42690
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.