E-ISSN:2342-0251

Temel Seviyede Seçmeli Ders Olarak Türkçe Öğrenen Tunuslu Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri


Bu araştırmanın amacı, Türkçeyi seçmeli ders olarak öğrenen Tunuslu öğrencilerin Türkçe öğrenirken temel seviyede karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözüm önerileri sunabilmektir. Çalışma, nicel araştırma yöntemine göre desenlenmiştir. Çalışma kapsamında Tunus’ta yer alan Uluslararası Türkiye Maarif Okulu, Hraria ve Bardo Liseleri ile Tunus 9 Nisan Üniversitesinde Türkçe öğrenen Tunuslu öğrencilerden veri toplama aracı olarak anket formu kullanılarak görüşleri alınmıştır. Bu kapsamda çalışmada 41 öğrenci yer almıştır. Öğrencilere dil becerileri ile ilgili sorulan sorular, Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni’ndeki kazanım tablosundan hareketle hazırlanmıştır. Bu çalışmada öğrenci görüşleri üç ana başlık etrafında toplanmış olup, bu başlıklar; temel dil becerileri, dil ve kültür farklılığı ve dil bilgisidir. Verilerin analizi sonucunda, Türkçeyi seçmeli dil olarak öğrenen Tunuslu öğrencilerin dil becerilerinden özellikle yazma ve okumada, dil bilgisinde özellikle geçmiş zaman farklılıkları, cümle kurma, Türkçenin çekimli bir dil olması, iyelik ekleri, tamlamalar, alfabe öğrenimi ve telaffuz gibi konularda sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. Araştırmanın bütün sonuçları göz önünde bulundurulduğunda Tunus’ta Türkçe öğreten öğretmenlerin; öğrencilerin hem Arapça ana dile sahip olmalarından hem de ikinci dil olarak Fransızcayı bilmelerinden kaynaklanan kolaylaştırıcı ve zorlaştırıcı etkileri göz önünde bulundurmalarının, bunun yanı sıra öğrencilerin üretici dilde yaşadıkları problemleri göz önünde bulundurarak olabildiğince çok iletişim etkinliklerine yer vermelerinin gerektiği söylenebilir.


Keywords


Türkçe eğitimi, dil becerileri, yabancılara Türkçe öğretimi, Tunus

Author: Muhammed Eyyüp SALLABAŞ - Fatma Zeynep EMİN AVCI
Number of pages: 248-266
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43164
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.