Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Türkmenistan Uyruklu C1 Seviyesindeki Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Aktif Kelime Servetinin Tespiti

Author:

Number of pages: 296-314
Year-Number: 2020-33

Abstract

Kökeni asırlar öncesine ait olan ve dünyada en fazla konuşulan dillerden biri olan Türkçeyi siyaset, ekonomi, teknoloji, sağlık, spor gibi birçok alandaki gelişmelere bağlı olarak öğrenme isteği ve ihtiyacı artmaktadır. Bu doğrultuda yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe öğretimi için çok sayıda merkez bulunmaktadır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğretilmesi gereken kelimeleri belirlemenin yolu öğrencilerin kelime servetini ve kelime sıklıklarını belirlemekten geçmektedir. Bireylerin aktif ve pasif olmak üzere iki türlü kelime serveti vardır. Aktif kelime serveti bireylerin kendilerini ifade ederken kullandıkarı kelimeleri kapsar. Çalışmada amaç, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Türkmenistanlı öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki kelime servetini tespit etmektir. Yöntem olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkmenistanlı öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu 3 ayrı C1 kur bitirme sınavında 55 öğrencinin yazmış olduğu yazılı anlatımdaki kelimeler belirlenen ölçütler doğrultusunda Microsoft Word Programına aktarılmıştır. Kelime sıklıklarını belirlemek amacıyla Online Word Counter Programı kullanılmıştır. 3 ayrı kur bitirme sınavının konuları farklı olduğu için ayrı ayrı analiz edilmiştir. Elde edilen veriler cinsiyet, yaş, bölüm değişkenleri açısından analiz edilmiş ve tablo halinde sunulmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen veriler daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Cinsiyet faktörünün mevcut çalışmaların sonuçlarıyla örtüştüğü, yaş ve bölüm faktörlerin ise mevcut çalışmaların sonuçları ile örtüşmediği görülmüştür. Sonuç olarak Türkmenistan uyruklu öğrencilerin kelime servetlerinin yetersiz olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The desire and need to learn is increasing due to developments in many fields such as politics, economics, technology, health and sports in Turkish, which originated centuries ago and is one of the most spoken languages in the world. Accordingly, there are many centers for Turkish teaching at home and abroad. The way to identify the words that should be taught in the teaching of Turkish as a foreign language is to determine the vocabulary and frequency of words of the students. Individuals have two kinds of vocabulary, active and passive. The wealth of active words covers the words that individuals use when expressing themselves. The aim of the study is to determine the vocabulary in the written accounts of Turkmenistan students who learn Turkish as foreign languages. Document review is used as a method. For this purpose, the words written by 55 students in 3 separate C1 court-finishing examinations, where Turkmenistan students are heavily located, were transferred to the Microsoft Word Program in accordance with the specified criteria. The Online Word Counter Program was used to determine the frequency of words. The subjects of 3 separate exchange examinations were analyzed separately because the subjects were different. The data obtained were analyzed in terms of gender, age, department variables and presented as tables. The data obtained as a result of the study was compared with previous studies. It was observed that the gender factor coincided with the results of the current studies, and the age and department factors did not coincide with the results of the current studies. As a result, it was observed that the vocabulary of Turkmenistan students was inadequate.

Keywords