Alan Eğitiminde Ölçme Ve Değerlendirme: Türkçe Eğitimi Örneği

Author:

Number of pages: 285-295
Year-Number: 2020-33

Abstract

Öğrenme ve öğretimin sürdürüldüğü eğitim süreçlerinde çalışmaların amaçlar doğrultusunda planlanması, sürdürülmesi, sonuçlandırılması; gerçekleştirilen çalışmaların verimliliğinin belirlenmesi ve bu bağlamda ulaşılan verilere göre sonraki aşamadaki çalışmaya karar verilmesinde ölçme değerlendirme işlevsel değere sahiptir. Eğitimin amacı, öğrencilerin bulundukları sınıflarda aldığı derslerin öğretim programlarında belirtilen kazanımların gerektirdiği beceri ve yeterliklere sahip olmalarını sağlamaktır. Eğitim alanındaki her bir bilim dalının amacı; konu içeriği, öğrencilere kazandırmaları gereken beceriler vb. unsurlar bakımından farklıdır. Dolayısıyla her bilim dalının eğitim süreçlerini planlanmadaki stratejiler, tercih edilen yöntem ve teknikler, kullanılan materyaller vb. unsurlar da faklıdır. Bütün bu farklılıklar eğitim sürecinin içinde yer verilmesi gereken ölçme değerlendirme uygulamaların da ilgili alanın içeriğine ve dinamiğine uygun bir şekilde yürütülmesini gerekli kılmaktadır. Eğitim etkinliklerinin planlanıp yürütülmesinde, öğrenme ortamlarını zenginleştirerek ve öğrencilerin süreçteki etkililiğini artırarak kalıcı öğrenmenin sağlanmasında belirleyici işleve sahip ölçme değerlendirme uygulamalarının, alan eğitimine özgü yürütülmesi eğitsel bir zorunluluktur. Bunun için her anabilim dalı uygulayıcılarının çalışmalarında sonuç ve süreç değerlendirme yöntem ve araçlarıyla ilgili bilgi, beceri ve donanıma sahip olmaları ve mesleklerine hazırlanmaları gerekmektedir. Bu bağlamda Türkçe öğretmenliği yeni lisans programındaki (MB) kodlu Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme dersinin tanımlayıcısı ve adı (AE) Türkçe Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme veya (AE) Dil Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme şeklinde olmalı, dersin içerik düzenlemesi de ilgili alanın karakteristiği ve kazanımları göz önünde tutularak yapılmalıdır.

Keywords

Abstract

Measurement and evaluation have functional value in the educational processes in which learning and teaching are continued; planning, maintaining and finalizing the works for the purposes; determining the efficiency of the work carried out and according to the data obtained in this context. The aim of the education is to ensure that the courses taken by the students in the classes they are in have the skills and competencies required by the acquisitions specified in the curriculum. The purpose of each branch of science in the field of education is different subject content, skills that students should acquire, etc. in terms of elements. Therefore, strategies in planning the educational processes of each branch of science, is also different preferred methods and techniques, materials used etc. with elements naturally. All these differences are also required the assessment and evaluation that should be included in the training process should be carried out in accordance with the content and dynamics of the relevant field. Measurement and evaluation applications with determinative function in ensuring permanent learning by enriching learning environments and increasing the effectiveness of students in the process is an educational necessity conducting in accordance with field education in the planning and execution of educational activities. For this, practitioners of each department should have the knowledge, skills and equipment related to process evaluation methods and outcome; tools and be prepared for their profession. In this context the identifier and name of the MB Measurement and Evaluation Course in Education should be (AE) Measurement and Evaluation in Turkish Education or (AE) Measurement and Evaluation in Language Education in the new undergraduate program of Turkish teaching and the content arrangement of the course should be done taking into account the characteristics and gains of the relevant area.

Keywords