Türkçenin Erken Yaşta Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Dil Becerileri Bağlamında İncelenmesi

Author:

Number of pages: 324-343
Year-Number: 2020-33

Abstract

Bu çalışmada Türkçenin erken yaşta yabancı dil olarak öğretimi için hazırlanmış ders kitapları dil becerileri bağlamında incelenmiş ve bu kitapların dil becerilerine ne ölçüde yer verdikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada Yunus Emre Enstitüsü tarafından 6-9 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hazırlanmış Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)-1 ve Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)-2 ders kitapları ile Bahçeşehir Üniversitesi TÜRKMER tarafından 7-11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hazırlanmış Yeni Dünyam Türkçe (YDT)-1 ve Yeni Dünyam Türkçe (YDT)-2 ders kitapları incelenmiştir. Kitapların incelenmesinde doküman analizi yöntemi ve tarama tekniğinden faydalanılmıştır. Çalışmada Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)-1 ve Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)-2 ders kitaplarının dinleme ve konuşma becerilerine yönelik hazırlandığı, bu kitaplarda okuma ve yazma becerilerine yönelik etkinliklere ise hiç yer verilmediği tespit edilmiştir. Yeni Dünyam Türkçe (YDT)-1 ders kitabında en fazla okuma becerisine yönelik etkinliklere yer verildiği, ikinci sırada dinleme, üçüncü sırada konuşma ve dördüncü sırada yazmanın olduğu belirlenmiştir. Yeni Dünyam Türkçe (YDT)-2 ders kitabında da en fazla okuma becerisine yönelik etkinliklere yer verildiği görülmüştür. Bu kitapta dağılım olarak ikinci sırada dinleme, üçüncü sırada yazma ve dördüncü sırada da konuşmanın olduğu belirlenmiştir. Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesinde dört temel dil becerisinin dengeli biçimde kazandırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda söz konusu olan kitaplarda dil becerilerine dengeli biçimde yer verilmediği anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study textbooks designed to teach Turkish to young learners have been analysed in terms of the four skills. For the purpose of this research two textbooks: Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)-1 and Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)-2 written by the Yunus Emre Institute aimed at children between 6 and 9 and Yeni Dünyam Türkçe (YDT)-1 and Yeni Dünyam Türkçe (YDT)-2 written by Bahçeşehir University TÜRKMER aimed at children between 7 and 11 have been evaluated. The Document Analysis Method and Scanning techniques have been used in this study. In this study it has been established that Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)-1 and Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)-2 have been designed with the aim of developing listening and speaking skills and that no tasks have been included to develop reading and speaking skills. As for Yeni Dünyam Türkçe (YDT)-1, it has been determined that the largest numbers of activities were aimed to develop the skill of reading. The listening activities in the book were found to be the second largest in number, followed by speaking in third place and writing in fourth place. In Yeni Dünyam Türkçe (YDT)-2, the highest number of activities were allocated to developing reading skill. The distribution of tasks in this textbook was as follows: listening skills came in second place followed by writing in third, and speaking in fourth place. In the Common European Framework of Reference for Languages, it is aimed to gain four basic language skills in a balanced way. Accordingly, it has been understood that the language skills in these books are not balanced.

Keywords