Drama Dersinin Ortaokul Öğrencilerine Sağladığı Yararlar ve Uygulama Sorunları

Author:

Number of pages: 463-479
Year-Number: 2020-33

Abstract

Temel eğitimde öğrencilerin bireysel ve sosyal becerilerini geliştirmek amacı ile birçok seçmeli ders sunulmuştur. Bu derslerden biri de drama dersidir. Bu araştırmada, öğretmen görüşlerine göre seçmeli drama derslerinin öğrencilere sağladığı yararlar ve bu dersin uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar belirlenmiştir. Araştırma yöntemi, olgubilim çalışması olarak tasarlanmıştır. Bunun için ortaokullarda drama derslerini yürüten 15 Türkçe öğretmeni ile drama dersi ile ilgili yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerin içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen verilere göre, drama derslerinin öğrencilerin, okula karşı ilgisini ve sınıf içi iletişimini artırdığı, iletişim becerilerini geliştirdiği, onların okul dersleri ile ilgili yaşadıkları baskıyı azalttığı, onları rahatlattığı belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenler, Türkçe derslerinde öğrencilerinin farkına varamadıkları birtakım bireysel yeteneklerini, drama dersleri sayesinde keşfettiklerini söylemişlerdir. Öğretmenler, drama derslerinin öğrencilere sağladığı bu yararlara karşın okullarda drama derslerini işlemekte zorlandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler, drama liderlik eğitimi almadan dersi işlemek durumunda kalmaktadırlar. Ayrıca öğretmenler için Millî Eğitim Bakanlığı ve/veya diğer özel yayınevleri tarafından bu dersin işlenişi ile ilgili hazırlanmış ders planları ve öğretmen kılavuz kitaplarının olmaması, dersin işleyişini zorlaştırmaktadır. Bu yüzden okullarda bu dersin işlenişi ve içeriği her öğretmene göre farklı bir anlayış, içerik ve tarzda olmaktadır. Dahası, okullarda drama dersini işlemek için yeteri kadar uygulama araçlarının ve drama atölyelerinin olmaması, öğretmenlerin ders işleyişlerini zorlaştırmakta ve dersin verimini düşürmektedir.

Keywords

Abstract

Many elective courses have been offered to improve the individual and social skills of secondary school students. One of these is the drama lesson. In this research, the benefits of the elective drama courses for students and problems encountered during the implementation phase of the course were determined. The research is designed as a phenomenology study. For this, face to face interviews were held with 15 Turkish teachers who conducted drama lessons in secondary schools. Content analysis of the interviews with teachers was made. According to the data obtained, it has been determined that drama lessons increase students' interest and communication in the classroom, improve their communication skills, reduce the stress they experience related to school lessons and relax them. In addition, the teachers said that they discovered their students’ individual talents, which the students did not notice in normal lessons, thanks to drama lessons. Despite these benefits of drama lessons for students, teachers stated that they had difficulty in conducting these lessons in schools. Teachers are obliged to conduct the course without drama leadership training. In addition, the absence of lesson plans and teacher guide books prepared for the teaching of this course by the Ministry of National Education or other private publishing houses makes the operation of this course difficult. Therefore, the teaching and content of this course in schools is in a different content and style according to each teacher. Moreover, the lack of enough tools of practice and drama workshops to teach this lesson in schools makes it difficult for teachers to teach and reduce the efficiency of the lesson.

Keywords