Türkçe Ders Kitaplarında Karagöz Metinlerindeki Değerler Eğitimi

Author:

Number of pages: 450-462
Year-Number: 2020-33

Abstract

Son yıllarda sıkça gündeme gelen değerler eğitimi, eğitimde de üzerine çalışmaların yoğunlaştırıldığı bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kültürümüzün önemli bir parçası olan Karagöz metinlerinde de bu doğrultuda birçok değer bulunmakta ve bizlere aktarılmaktadır. Bu çalışmada Türkçe ders kitaplarında yer alan Karagöz metinlerindeki değerlere odaklanılmıştır. Çalışmanın amacı, amaçsal örnekleme yöntemi ile tespit edilen Karagöz gölge oyunlarını adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik değerleri açısından incelemek ve Türkçe öğretiminde bu metinlerin değer aktarımında sıklık ve yüzde dağılımlarını tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak T. C. Millî Eğitim Bakanlığı 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programında verilen değerlerden hareketle oluşturulmuş olan “Değerler İnceleme Formu” kullanılmıştır. “Değerler İnceleme Formu”, gölge oyunu metinlerine uygulanmış, bu yolla değerler tespit edilmiş ve öğretim unsuru olarak kullanımı örneklendirilmiştir. Formda olmayan değerler araştırma kapsamına alınmamıştır. Verilerin analizinde yüzde ve frekans kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi 1990-2014 eğitim-öğretim yılında kullanılan 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan 17 adet Karagöz gölge oyunu metinlerinden oluşmaktadır. Karagöz metinlerinde sıklık ve yüzde açısından en fazla sevgi ve saygı değerlerinin yer aldığı görülmüştür. Araştırmanın sonucunda Karagöz metinlerinin büyük bir oranda öğretim programında kök değerler kapsamında yer alan değerleri yansıttığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The education of values, which has frequently been on the agenda in recent years, is a concept in which studies on education are intensified. Karagöz texts, which are an important part of our culture, have many values in this direction and are conveyed to us. In this study, the values in Karagöz texts in Turkish textbooks are focused. The aim of the study is to examine the Karagöz shadow plays determined by the purposeful sampling method in terms of values of justice, friendship, honesty, self-control, patience, respect, love, responsibility, patriotism and benevolence. In addition, in Turkish teaching, to determine the frequency and percentage distributions of these texts in the value transfer. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used in the research. As a data collection tool, the “Values Analysis Form”, which was created based on the values given in the Turkish Ministry of National Education 2019 Turkish Curriculum, was used. “Values Review Form” has been applied to shadow play texts, values have been determined in this way and its use as a teaching element has been exemplified. Values not in the form are not included in the research. Percentage and frequency were used in the analysis of the data. The sample of the research consists of 17 Karagöz shadow play texts in 5, 6, 7 and 8th grade Turkish textbooks used in the academic year of 1990-2014. It was observed that Karagöz texts had the most love and respect values in terms of frequency and percentage. As a result of the research, it has been determined that Karagöz texts mostly reflect the values included in the root values in the curriculum.

Keywords