E-ISSN:2342-0251

Türkçe Ders Kitaplarında Karagöz Metinlerindeki Değerler Eğitimi


Son yıllarda sıkça gündeme gelen değerler eğitimi, eğitimde de üzerine çalışmaların yoğunlaştırıldığı bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kültürümüzün önemli bir parçası olan Karagöz metinlerinde de bu doğrultuda birçok değer bulunmakta ve bizlere aktarılmaktadır. Bu çalışmada Türkçe ders kitaplarında yer alan Karagöz metinlerindeki değerlere odaklanılmıştır. Çalışmanın amacı, amaçsal örnekleme yöntemi ile tespit edilen Karagöz gölge oyunlarını adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik değerleri açısından incelemek ve Türkçe öğretiminde bu metinlerin değer aktarımında sıklık ve yüzde dağılımlarını tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak T. C. Millî Eğitim Bakanlığı 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programında verilen değerlerden hareketle oluşturulmuş olan “Değerler İnceleme Formu” kullanılmıştır. “Değerler İnceleme Formu”, gölge oyunu metinlerine uygulanmış, bu yolla değerler tespit edilmiş ve öğretim unsuru olarak kullanımı örneklendirilmiştir. Formda olmayan değerler araştırma kapsamına alınmamıştır. Verilerin analizinde yüzde ve frekans kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi 1990-2014 eğitim-öğretim yılında kullanılan 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan 17 adet Karagöz gölge oyunu metinlerinden oluşmaktadır. Karagöz metinlerinde sıklık ve yüzde açısından en fazla sevgi ve saygı değerlerinin yer aldığı görülmüştür. Araştırmanın sonucunda Karagöz metinlerinin büyük bir oranda öğretim programında kök değerler kapsamında yer alan değerleri yansıttığı tespit edilmiştir.


Keywords


Değer, değerler eğitimi, Karagöz, tiyatro

Author: Tolga ALVER - Gülsün KOÇER
Number of pages: 450-462
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43644
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.