E-ISSN:2342-0251

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE KULLANILAN EBA'DA YER ALAN TÜRKÇE DERSİ OKUMA BECERİSİ İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ


Günümüzde teknoloji eğitim alanında da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) eğitim alanında kullanılan teknolojik platformlardan biridir. Okuma becerisi, bu platformda uzaktan eğitim ile Türkçe dersi üzerinden öğrencilere kazandırılmaktadır. Okuma, okula başladığımız dönemde kazandığımız ve hayatın her alanında kullanma ihtiyacı duyduğumuz bir beceridir. İlköğretim döneminde edinilen bu becerinin, bireyin yaşamına olumlu etki edebilmesi için sadece okuduğunu anlamayla sınırlı kalmaması, daha işlevsel bir araç olacak şekilde geliştirilmesi gerekir. Bu çalışmada, uzaktan eğitim sürecinde kullanılan Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) okuma becerisine ilişkin öğretmen görüşleri alınarak okuma becerisinin yeterlilik düzeyi tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden birisi olan durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Milli Eğitim Bakanlığında çalışan 40 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler “Uzaktan Eğitim Sürecinde Kullanılan EBA’da Yer Alan Okuma Becerisine İlişkin Öğretmen Görüşme Formu” ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre uzaktan eğitim yapılan EBA'da okuma becerisine yönelik öğretmen görüşleri olumsuz yöndedir. Karşılıklı etkileşimin olmaması, teknolojik yetersizlikler gibi etkenlerden dolayı öğretmenler EBA’yı okuma becerisi açısından dezavantajlı bulmuşlardır. Araştırmaya katılan öğretmenlerden faydalı bulanlar çabaların iyi olduğu ve başarılı olduğu yönünde yorumlar yapmışlardır. EBA’da okuma becerisi açısından teknolojik yetersizlikler giderilirse, karşılıklı etkileşim geliştirilirse ve okuma etkinliklerine gösterilen önem artarsa öğretmen görüşleri olumlu şekilde olabilir.


Keywords


Okuma, EBA, uzaktan eğitim, Türkçe dersi, Türkçe öğretmenleri

Author: Tuğçe Nur GÜRDAMAR -Atike Şule ŞEHİRLİ, Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL
Number of pages: 168-186
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43952
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.