UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE KULLANILAN EBA'DA YER ALAN TÜRKÇE DERSİ OKUMA BECERİSİ İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2020-34
Number of pages: 168-186
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde teknoloji eğitim alanında da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) eğitim alanında kullanılan teknolojik platformlardan biridir. Okuma becerisi, bu platformda uzaktan eğitim ile Türkçe dersi üzerinden öğrencilere kazandırılmaktadır. Okuma, okula başladığımız dönemde kazandığımız ve hayatın her alanında kullanma ihtiyacı duyduğumuz bir beceridir. İlköğretim döneminde edinilen bu becerinin, bireyin yaşamına olumlu etki edebilmesi için sadece okuduğunu anlamayla sınırlı kalmaması, daha işlevsel bir araç olacak şekilde geliştirilmesi gerekir. Bu çalışmada, uzaktan eğitim sürecinde kullanılan Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) okuma becerisine ilişkin öğretmen görüşleri alınarak okuma becerisinin yeterlilik düzeyi tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden birisi olan durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Milli Eğitim Bakanlığında çalışan 40 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler “Uzaktan Eğitim Sürecinde Kullanılan EBA’da Yer Alan Okuma Becerisine İlişkin Öğretmen Görüşme Formu” ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre uzaktan eğitim yapılan EBA'da okuma becerisine yönelik öğretmen görüşleri olumsuz yöndedir. Karşılıklı etkileşimin olmaması, teknolojik yetersizlikler gibi etkenlerden dolayı öğretmenler EBA’yı okuma becerisi açısından dezavantajlı bulmuşlardır. Araştırmaya katılan öğretmenlerden faydalı bulanlar çabaların iyi olduğu ve başarılı olduğu yönünde yorumlar yapmışlardır. EBA’da okuma becerisi açısından teknolojik yetersizlikler giderilirse, karşılıklı etkileşim geliştirilirse ve okuma etkinliklerine gösterilen önem artarsa öğretmen görüşleri olumlu şekilde olabilir.

Keywords

Abstract

Today, technology is also widely used in education. Education İnformation Network (EIN) is one of the technological platforms used in education. Reading skills are provided to students through distance education through Turkish lessons on this platform. Reading is a skill that we gain when we start school and need to use in all areas of life. In order for this skill acquired in primary education to have a positive effect on the individual’s life, it should be developed as a more functional tool, not only limited to understanding what he/she reads. In this study, it was tried to find out the proficiency level of reading skill by getting teacher opinions about reading skill in the Education Information Network (EIN) used in the distance education process case study, one of the qualitative research pattems, was used in the research. 40 Turkish teachers working in the Ministry of National Education constitute the study group of the research. Semi-structured interview form was used in the reserch. The data were collected through “A teacher Interview Form on Reading Skills in EIN Used in Distance Education Process.” Content analysis was used to analyze the data. According to the results abtained from the findings, the opinions of the teachers about reading skills in the EIN, which is performed through distance education, are negative. Because of the factors such as lack of interaction, technological deficiencies, the teachers thinks think that the EIN is disadvantageous in terms of readng skills. Those who attended the research and found it useful commented that the efforts were good and succesful in EIN, if the technological deficiencies in terms of reading skills are eliminated, mutual interaction is developed and the importance given to reading avtivities increases, teachers opinions can be positive.

Keywords