E-ISSN:2342-0251

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ ÖZELLİKLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ


Zekâ, genel olarak doğuştan getirilen, kalıtımsal özellikler taşıyan çok yönlü bir yeti, kapasite, bir potansiyel güç olarak tanımlanabilir. Duygusal zekâ kavramı, önceleri, okul öncesinde yaş grubundaki çocukların duygusal zekâ becerilerini geliştirmek amacıyla oyuncak kutuları, çizgi film tasarımlarında kullanılmış, ilerleyen süreç içerisinde üniversite de dâhil olmak üzere eğitimin çeşitli basamaklarında uygulanmış, öğretim programlarında yer almıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmen adaylarının duygusal zekâ düzeyleri ile okuma alışkanlıkları arasındaki ilişkinin ne düzeyde olduğunu ortaya koymaktır. Bu bağlamda, öğretmen adaylarının cinsiyet, sınıf düzeyi, kitap okuma alışkanlığı, anne ve babanın eğitim durumu ve akademik başarıları ile duygusal zekâ arasındaki ilişkileri incelenmiştir. İlişkisel tarama modelinde yürütülen çalışma, 2017-2018 öğretim yılında Orta Anadolu’da bir üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrenciler arasından yansız atama yoluyla seçilen 141’i kız, 56’sı erkek olmak üzere 197 öğretmen adayından elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının duygusal zekâ özelliklerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-babanın eğitim durumu ve kitap okuma alışkanlığına göre farklılık göstermediği, akademik başarıları bakımından ise fark oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet bakımından kız öğrencilerin duygusal zekâ ortalamalarının erkeklerden daha yüksek olduğu bulgulanmıştır. Duygusal zekâ yönünden kişiliği gelişmiş bireyler yetiştirebilmek için, kişilerin aile ve çevresiyle olumlu ilişkiler kurabilmeleri sağlanmalı, onlara, beden dilini başarılı biçimde kullanabilme becerileri kazandırılmalı ve başkalarıyla empatik ilişkiler içine girebilecekleri ortamlar yaratılmalıdır.


Keywords


Duygusal zekâ, Türkçe öğretmen adayları, okuma alışkanlığı

Author: S. Nilay IŞIKSALAN
Number of pages: 313-323
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.45971
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.