YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YAZMA ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ: BİR DERS KİTABI ANALİZİ

Author:

Number of pages: 65-75
Year-Number: 2020-35

Abstract

Yazma becerisi insanların kendilerini ifade edip iletişim kurmalarını sağlayan en önemli becerilerden biridir. Bu beceri anadil ediniminde olduğu gibi yabancı dil öğrenme aşamasında da dinleme, konuşma ve okuma becerilerinden hem daha geç gelişmekte hem de ustalaşması emek istemektedir. Buna bağlı olarak birçok öğrenici bu beceriler arasında en çok yazmada zorlandıklarını belirtmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi konusunda yazmanın önemi yadsınamayacak kadar büyüktür. Türkçe öğrenen öğrenicilere sondan eklemeli bir dil olan Türkçenin yazım kurallarını ve diğer inceliklerini iyi bir biçimde öğretmek esastır. Bunu yaparken kitaplar öğrenicilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmalı, yazma etkinlikleri öğrencilerin kapasitesine göre kolaydan zora, yani bilinenden bilinmeyene doğru sistematik bir ilerleme göstermeli ve kitap içerisinde mümkün oldukça değişik türde yazma aktiviteleri kullanılmalıdır. Bu çalışmada özellikle başlangıç seviyedeki yabancılara Türkçe öğretiminde en fazla kullanılan kaynaklardan birisi olan ‘Yeni Hitit Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı 1’ incelenmiştir. Bu kapsamda belirtilen ders kitabındaki yazma etkinliklerinin sayısı, diğer becerilere göre oranları, bu yazma etkinliklerinde kullanılan yazma teknikleri ve kullanılan bu tekniklerin öğrencilerin ihtiyaçlarına uygunluğu nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılarak incelenmiş ve elde edilen nicel veriler tabloya dökülmüştür. Kitap genelinde 40 adet yazma etkinliği saptanmış ve bu yazma etkinliklerinin büyük bir çoğunluğunun güdümlü yazma ve kontrollü yazma etkinliklerinden oluştuğu, bunun yanı sıra kavram havuzundan seçerek yazma, tahminde bulunma, metin tamamlama ve yaratıcı yazma etkinliklerinin kullanıldığı gözlenmiştir. Yapılan bu araştırma sonucunda ‘Hitit Yabancılara Türkçe Ders Kitabı 1’deki yazma etkinliklerine gereken önemin verilmediği ortaya çıkmıştır. Kitap genelinde yazma etkinliklerinin diğer etkinliklere oranı istenilen seviyenin oldukça altında (%11.33) olup bu aktivitelerde verilen yönergelerin son derece yetersiz olduğu gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

Writing is one of the most useful skills in helping people to express their feelings and let them communicate with others. This skill not only emerges later than listening, speaking and reading but also needs more attention to master in the phrase of L2 acquisition such as it needs in the phase of L1. Therefore, many learners indicate that they have more difficulty in learning writing than the other skills. No one can deny the importance of writing in the field of teaching Turkish as a foreign language. It is a must for teachers to teach the spelling rules, punctuation and other rules of Turkish to those students and learners who want to learn it. While accomplishing this task, the books should be prepared according to the needs of the students. Yeni Hitit Turkish for Foreign Learners Course Book 1, which is mostly used to teach Turkish to foreigners who are beginners, was examined in this study. The number of the writing activities in this coursebook, the percentage of them, the writing techniques which were used in these activities and the convenience of these techniques for learner needs were examined by using document analysis, which can be counted among qualitative research methods and the results were put into charts. Forty writing activities have been found in the coursebook, and controlled, and guided writing activities are mostly preferred, but writing by choosing from a concept pool, guessing, text completion, and creative writing activities have also been used. It is revealed that writing activities are underestimated in Yeni Hitit Turkish for Foreign Learners Course Book 1. The percentage of writing activities in the book is less than required (%11.33), and the directions that are given for those activities are insufficient.

Keywords