SURİYELİ ARAP MÜLTECİ ÖĞRENCİLER İÇİN YANILTICI EŞDEĞERLİLİK

Author:

Year-Number: 2021-36
Number of pages: 1-26
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihsel sebepler neticesinde Türkçe ve Arapça, ödünç sözcükler ve dil bilgisel tanımlamalar açısından bir etkileşim içerisindedir. Bu çalışmanın amacı, iki dilde telaffuzları aynı olan fakat kullanımları farklı çok sayıda ortak sözcükten yola çıkarak, anadili Arapça olan mülteci öğrencilerin Türkçe derslerinde karşılaşabilecekleri zorluklara çözüm önerileri getirmektir. Bu sözcüklerden bir kısmı, “aile, cadde, harf, şey vb.” örneklerinde olduğu gibi her iki dilde de aynı anlamda kullanılmaktadır. Bir kısmı ise, “sanat, fen, vücut, fiyat vb.” gibi, anlam ve kullanım bakımından çeşitli farklılıklar göstermektedir. 2019 yılında Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün işbirliği ile yayınlanan “Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Türkçe” adlı ders kitabı, çalışmanın veri kaynağıdır. Bu kitapta yer alan Arapça kökenli sözcükler, çalışmanın kuramsal çerçevesini oluşturan yanıltıcı eşdeğerlik açısından incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen çalışma, doküman incelemesine göre desenlenmiş ve dokümanın özgünlüğü için de olgubilime başvurulmuş ve öğrencilerin tecrübelerinden yararlanılmıştır. Arapça kökenli sözcüklerin toplam sayıları ve tekrar sıklıkları tespit edilmiştir. Arapça alanından bir uzmanın görüşleri alınarak betimsel analiz yoluyla bu sözcüklerin yanıltıcı eşdeğerlik durumu sınıflandırılmış ve yorumlanmıştır. Sonuç olarak “Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Türkçe” (2019) ders kitabındaki Arapça ve Türkçe arasındaki yanıltıcı eşdeğerli sözcüklerin Arapça ve Türkçe anlamları, kullanım bağlamları dikkat edilerek verilmiştir. Sınıflandırma sonucunda elde edilen sözcük listesi ve geliştirilen sözcük öğretimi etkinlikleri, Arap mülteci öğrencilere söz varlığı öğretiminde öğretmenlere destek materyal olacaktır.

Keywords

Abstract

Due to historical reasons, Turkish and Arabic have interacted in terms of borrowed words and grammatical definitions. This study aims to provide solutions to the difficulties that refugee students whose native language is Arabic may encounter in Turkish lessons, based on many familiar words with the same pronunciation in two languages. Both languages use these words in the same sense ​​, such as "family, street, letter, thing, vice versa." Some of them differ in terms of meaning and use, such as “art, science, body, price, vice versa." The textbook, “Turkish for Foreign Students”, published in 2019 in cooperation with the Project on Supporting the Integration of Syrian Children into the Turkish Education System (PIKTES) and the General Directorate of Lifelong Learning, is the starting point of this study. We examined the Arabic borrowed words in this book regarding false friends that constitute the study's theoretical framework. The study, which was carried out with the qualitative research method, was patterned according to the document analysis, and phenomenology was applied for the originality of the document, and the experiences of students were taken into account. The total numbers and repetition frequencies of the words of Arabic origin were determined. The misleading equivalence of these words was classified and interpreted through descriptive analysis by taking the opinions of an Arabic expert. In the determination of false friends in the textbook "Turkish for Foreign Students" (2019), explanations and activity suggestions were presented to teachers as supplementary material in vocabulary teaching to Arab refugee students.

Keywords