İLKOKUL 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEKANİK YAZI YAZMA VE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-36
Number of pages: 111-123
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İlkokul birinci sınıf, bireylerin okuma ve yazma becerilerini edinmeye başladığı kritik bir aşamadır. Bu aşamada kazanılan okuma becerisi, okumanın özü olan anlamaya temel oluşturmaktadır. Son yıllardaki PISA sonuçları incelendiğinde ülkemizin okuma becerileri alanındaki konumu, bu alana verilmesi gereken önemi tekrar ortaya koymaktadır. Birinci sınıftaki yazma öğretimi sürecinde kuralları öğrenilen ve mekanik olarak üretilen yazı da genel akademik başarıya yön verebilmektedir. Bu araştırmada ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin mekanik yazı yazma ve okuduğunu anlama becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin mekanik yazı yazma ve okuduğunu anlama becerilerinin cinsiyet değişkeni bakımından farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmiştir. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeliyle desenlenmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu birinci sınıfa devam eden 479 ilkokul öğrencisi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında uzman görüşü alınarak hazırlanıp düzenlenen öyküleyici bir okuma metnine yönelik metin içi ve metin dışı olmak üzere hazırlanan anlama soruları, Yanlış Analiz Envanteri ve Mekanik Yazma Başarısı Değerlendirme Formu’ndan faydalanılmıştır. Verilerin analizinde öğrencilerin mekanik yazı yazma ve okuduğunu anlama becerilerinin belirlenebilmesi için betimsel istatistikler; bu becerilerin cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirleyebilmek için Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgularda mekanik yazı yazma becerisinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı olarak farklılaştığı ve bu farklılaşmanın kız öğrenciler lehine olduğu görülmüştür. Bununla birlikte okuduğunu anlama becerisinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Primary school first grade is a critical phase when individuals begin to acquire reading and writing skills. The reading skill acquired at this stage forms the basis for comprehension, which is the essence of reading. When the PISA results in recent years are examined, the level of our country in the field of reading skills highlights the importance that should be given to this field. Writing process, whose rules are learned and mechanically produced during the writing instruction process in the first grade, is very important for the general academic success. In this study, it was aimed to examine the mechanical writing and reading comprehension skills of primary school first grade students. In accordance with this purpose, it was determined whether the mechanical writing and reading comprehension skills of primary school first grade students differed in terms of gender variable. The research was designed by scanning model, one of the quantitative research methods. The study group of this research consisted of 479 primary school first grade students. In order to collect the data, the comprehension questions prepared as in-text and out-of-text for a narrative reading text prepared by taking the expert opinions, Mistake Analysis Inventory and Mechanical Writing Success Evaluation Form were used. In the data analysis process, the descriptive statistics were used to determine the mechanical writing and reading comprehension skills of the students and Mann Whitney-U test was used to determine whether these skills differed according to the gender variable. The findings of the study indicated that the mechanical writing skill differed significantly according to the gender variable and that this differentiation was in favor of female students. However, it was determined that the reading comprehension skill did not differ significantly according to the gender variable.

Keywords