2020 LİSEYE GEÇİŞ SORULARI İLE TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİK VE SORULARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-36
Number of pages: 263-279
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkçe ders kitapları Türkçenin öğretim sürecinde öğrencilere hedeflenen bilgi, beceri ve davranışların kazandırılmasında temel kaynağı oluşturur. Bu bağlamda Türkçe ders kitapları, temel dil becerilerinin (dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma) doğru ve etkili bir biçimde öğretilmesini amaçlar. Bunun yanı sıra öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerinin gelişimine hizmet eder. Bu yönleriyle eğitim öğretim sürecinin verimliliğinde önemli bir rol oynar.

2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle tüm sınıf düzeylerinde yeni öğretim programı kullanılmaya başlanmış olup yeni kitapların basımı bir zorunluluk haline gelmiştir. Ortaokul düzeyinin son ve en önemli basamağı olarak nitelendirilen 8. sınıflara yönelik MEB yayınları tarafından yeni bir kitap basılmış ve 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibarıyla okutulmaya başlanmıştır. Öğretim programının sarmal olması sebebiyle bazı dil bilgisi konuları tüm ortaokul sınıflarında gösterilmektedir. Bu temel kaynaklar esas alınarak 8. sınıf öğrencileri Liseye Geçiş Sınavı'na tabii tutulmaktadırlar.

Bu çalışmanın amacı, 2020 yılı Liseye Geçiş Sınavı soruları ile Türkçe ders kitaplarında yer alan etkinlik ve soruların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesidir. Araştırmada tarama deseni kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 eğitim öğretim yılında okutulan Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır. Veriler ise belgesel tarama metoduyla toplanmıştır. Çalışmada içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonunda analiz sonuçları yorumlanmıştır.  

Araştırmanın sonucuna göre incelenen soruların yenilenmiş Bloom taksonomisinin alt düzey basamağında yer aldığı tespit edilmiştir.

 

 

Keywords

Abstract

Turkish textbooks are main sources which helps students to reach the targeted knowledge, skill and behaviors in teaching process of Turkish. Therefore, Turkish textbooks aim to teach basic language skills (listening/tracing, speaking, reading, writing) effectively. In addition it serves the development of higher order cognitive skills of students and play an significant role in the efficiency of the education and training process.

As of the 2018-2019 academic year, the new curriculum has implemented to be used at all class levels and the new edition books have become a necessity. A new book for 8th graders, which is considered as the last and most significant step of the secondary school level, was published by MEB publications and started to be using as of 2018-2019 academic year. Because the curriculum is gradual, some grammar topics are shown in all secondary school classes. Based on these basic resources, 8th grade students are subjected to the High School Entrance Exam.

The aim of this study is to examine the activities and questions in the Turkish textbooks of the 2020 High School Entrance Exam according to the revised Bloom taxonomy. Scanning pattern was used in the research. The working group of this research consists of Turkish textbooks used in the 2019-2020 academic year. The data were collected by documentary scanning method. Content analysis was used in the study. At the end of the research, the results of the analysis were interpreted and recommendations were developed based on the findings reached.

According to the result of the research, it was determined that the questions examined were at the lower level of the revised Bloom taxonomy.

Keywords