ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİNLEME MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2021-37
Yayımlanma Tarihi: 2021-05-08 14:28:52.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 01-16
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dinleme, algılanan seslere anlam verme süreci olarak tanımlanabilir. Motivasyon ise bir hedefe yönelik davranışları harekete geçiren, sürdüren ve yönlendiren duyuşsal bir güçtür. Alanyazına bakıldığında dinlemeyle ilgili yapılan çalışmaların genellikle bilişsel alanda yoğunlaştığı görülür. Bilişsel öğrenmenin duyuşsal niteliklerle desteklendiğinde daha anlamlı ve kalıcı olabileceği düşüncesi ve ortaokul öğrencileri için dinleme motivasyonu ölçeğine rastlanmaması bu çalışmanın yapılma gerekçelerini oluşturmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin dinlemeye karşı motive olma durumlarını belirleyebilmek için geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de 10 farklı ilde bulunan devlet okullarından rastgele seçilen 1253 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Ölçeğin geliştirilmesinde amaç belirleme, alanyazın taraması, madde havuzunun oluşturulması, uzman görüşlerine başvurma, ön uygulama, geçerlik ve güvenirlik hesaplama aşamaları izlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda 14 maddeli, 3 boyutlu ve 5’li likert tipinde “dinleme motivasyonu ölçeği” elde edilmiştir. Ölçeğin Cronbach's Alpha katsayısı ,808 olarak belirlenmiştir. Bu bulgular, ölçeğin ortaokul öğrencilerinin dinlemeye karşı motivasyon düzeylerini belirlemede geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

Listening is the process of making sense of perceived sounds. On the other hand, motivation is an affective force that activates, maintains, and directs behaviors toward a goal. Curiosity, the need to know, the desire to be competent, and the desire to develop are among the determinants of motivation. In that sense, listening motivation can be defined as the feeling of willingness shown by the individual toward the act or activity of listening. Listening motivation motivates the individual to listen and creates a driving force in understanding what they are listening to. A review of related literature shows that studies on listening generally focus on the cognitive field. The present study was derived from the idea that cognitive learning can be more meaningful and permanent when supported by effective qualities and that there is no available scale to measure secondary school students’ listening motivation. This study aims to develop a valid and reliable scale to determine secondary school students' motivation for listening. The study participants were 1,253 randomly selected secondary school students in state schools from ten different provinces of Turkey. In the development of the scale, the stages, determining the purpose, reviewing the literature, creating an item pool, receiving expert opinion, first application, and validity and reliability calculations were followed. As a result of the analyses, a 5-point Likert-type "listening motivation scale" with three dimensions and 14 items was designed. Four items in the scale are reverse-scored. The Cronbach's alpha coefficient of the scale was .808. Findings showed that the scale is a valid and reliable tool to measure secondary school students' motivation for listening.

Keywords


 • Acat, M. B. ve Köşgeroğlu, N. (2006). Güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 7(4), 204-210.

 • Adler, R., Rosenfeld, L. ve Proctor, R. (2001). Interplay: The porocess of interpersonal communicating. 2. Ed, Forth Worth, TX: Hrourt.

 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 343- 361.

 • Allwood, J. (2006). Consciousness, thought and language. 2. Baskı, K. Brown (Ed.) Encyclopedia of language and linguistics içinde, Oxford: Elsevier.

 • Anmarkrud, Ø. ve Bråten, I. (2009). Motivation for reading comprehension. Learning and individual differences, 19(2), 252-256.

 • Arnold, J. (2000). Affect in language learning. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

 • Batmaz, O. ve Erdoğan, Ö. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonları ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki ve bu konuya yönelik öğretmen görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(71), 1429-1449.

 • Bernardi, R. A. (1994). Validating research results when Cronbach's alpha is below .70: A methodological procedure. Educational and Psychological Measurement, 54(3), 766-775.

 • Bisman, C. (2004). Social work values: The moral code of the profession. British Journal of Social Work, 34(1), 109–123.

 • Brown, T. A. (2015). Confirmatory factor analysis for applied research. The Guilford Press: New York, London.

 • Bruinsma, M. (2004). Motivation, cognitive processing and achievement in higher education. Learning and Instruction, 14(6), 549-568.

 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. 13. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.

 • Canıtezer, A. (2014). 8. sınıf öğrencilerinin yazma motivasyonu ile yazılı anlatım beceri düzeyleri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

 • Cattell, R. B. (1978). The scientific use of factor analysis in behavioral and life sciences. New York: Plenum Press.

 • Csizér, K. ve Illés, É. (2020). Helping to maximize learners' motivation for second language learning. Language Teaching Research Quarterly, 19, 19-31.

 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları, (3. Baskı). Ankara: PegemAkademi.

 • Dağdeviren, İ. (2018). İkinci dil ediniminde bireylerin motivasyonunun öğrenme üzerindeki etkisi. Turkish Studies, 13/15, 131-145.

 • Deci, E. L. ve Ryan, R. M. (2010). Intrinsic motivation. The corsini encyclopedia of psychology, 1-2.

 • Deci, E.L. (1992). Interest and the intrinsic motivation of behavior. Renninger, K.A., Hidi, S. ve Krapp, A. (Ed): The role of interest in learning and development içinde (ss. 4370), Hillsdale, NJ: Erlbaum.

 • Deniz, H. ve Demir, S. (2020). Yazma motivasyonu ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 9(2), 593-616.

 • Dörnyei, Z. (1998). Motivation in second and foreign language learning. Language Teaching, 31(3), 117-135.

 • Epçaçan, C. (2013). Temel bir dil becerisi olarak dinleme ve dinleme eğitimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 331-352.

 • Fidan, N. (1985). Okulda öğrenme ve öğretme. İstanbul: Alkım Kitapçılık Yayıncılık.

 • Gardner, R. C. ve Lambert, W. E. (1972). Attitudes and motivation in second language learning. Newbury: Rowley.

 • Gömleksız, M. N. ve Kan, A. Ü. (2012). Eğitimde duyuşsal boyut ve duyuşsal öğrenme. Electronic Turkish Studies, 7(1), 1159-1177.

 • Guan, Y. (2015). A Literature Review: Current Issues in Listening Strategy Research and Instruction on ESL Adult Learners. International Journal of Teaching, Education and Language Learning, 2(1), 32-70.

 • Hamzadayı, E. (2019). Konuşmaya ilişkin duyuşsal nitelikler. Gökhan Çetinkaya (Ed.), Konuşma ve eğitimi içinde (ss. 89-104). Ankara: Pegem Akademi.

 • Hu, L. ve Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.

 • İleri Aydemir, Z. ve Öztürk, E. (2013). Reading motivation scale for texts: A validity and reliability study. Elementary Education Online, 12(1), 66‐76.

 • Jafari, S. M. (2010). On the relationship between listening comprehension motivation and listening comprehension among the Iranian EFL learners. Indonesian Journal of English Language Teaching, 6(2), 29-46.

 • Kara, A. (2003). Duyuşsal boyut ağırlıklı bir programın öğrencilerin duyuşsal gelişimine ve akademik başarısına etkisi (Adıyaman ili örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

 • Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemleri: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayın.

 • Katrancı, M. (2015). Book reading motivation scale: Reliability and validity study. Educational Research and Reviews, 10(3), 300-307.

 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford publications.

 • Lundsteen, S. (1979). Listening its impact at all levels of reading and the other language arts. Urbana, IL: ERIC Clearinghouse on Reading Communication Skills.

 • MacIntyre, P. D. (2002). Motivation, anxiety and emotion in second language acquisition. P. Robinson (Ed.), Individual differences in second language acquisition içinde (ss. 45–68). Amsterdam: Benjamins.

 • Martin, A. J. (2001). The Student Motivation Scale: A tool for measuring and enhancing motivation. Australian Journal of Guidance and Counselling, 11, 1-20.

 • Miller, L. (2003). Developing Listening Skills with Authentic Materials. ELC 689: English as a Foreign Language (EFL) Assessment.

 • Öncü, H. (2012). Motivasyon. Leyla Küçükahmet (Ed.) Sınıf yönetimi içinde. (ss. 160-178). Ankara: Pegem Akademi.

 • Perlman, D. (2010). Change in affect and needs satisfaction for amotivated students within the sport education model. Journal of Teaching in Physical Education, 29(4), 433445.

 • Pintrich, P. L. ve Schunk, D. H. (1996). Motivation in education: theory, research, and applications. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

 • Pratiwi, F. N. ve Rosnija, E. (2015). The correlation between the students’ motivation and listening skills. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa, 4(9), 1-10.

 • Purdy, M. ve Borisoff, D. (1997). Listening in everyday life: A personal and professional approach. 2. Baskı, Lanham: University Press of America.

 • Pye, D. ve Greenall, S. (1996). CAE listening and speaking skills. New York: Cambridge University Press.

 • Rahayu, S. (2015). Evaluating the Affective Dimension in Chemistry Education. Murat Kahveci ve MaryKay Orgill (Ed.), A ective Dimensions in Chemistry Education içinde (ss. 29-50). New York: Springer.

 • Ryan, R. M. (1995). Psychological needs and the facilitation of integrative processes. Journal of Personality, 63, 397-427.

 • Ryan, R. M. ve Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist, 55(1), 68

 • Seligman, M. E. P. (1975). Helplessness. San Francisco: Freeman.

 • Turan, İ., Şimşek, Ü. ve Aslan, H. (2015). Eğitim araştırmalarında likert ölçeği ve likert-tipi soruların kullanımı ve analizi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 186-203.

 • Türkben, T. (2020). Ortaokul öğrencilerinin okuma kaygıları, motivasyon düzeyleri ve anlama becerileri arasındaki ilişkiler. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 657

 • Ur, P. (1992). Teaching listening comprehension. Great Britain: Cambridge University Press.

 • Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R, Brière, N. M., Senécal, C. ve Vallières, E. F. (1992). The academic motivation scale: a measure of intrinsic, extrinsic, and amotivation in education. Educational and Psychological Measurement, 52, 1003

 • Vandergrift, L. ve Goh, C. (2009) Teaching and testing listening comprehension, in M. Long ve C. Doughty (eds) The handbook of language teaching. Oxford: Blackwell.

 • Vural Özkip, E. (2009). Bilgisayar destekli ingilizce öğretiminin öğrenci motivasyonuna etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

 • Wardani, A. D., Gunawan, I., Kusumaningrum, D. E., Benty, D. D. N., Sumarsono, R. B., Nurabadi, A. ve Handayani, L. (2020). Student learning motivation: A conceptual paper. In 2. Early Childhood and Primary Childhood Education (ECPE 2020) (ss. 275- 278). Atlantis Press.

 • Woolfolk, A. E. (2004). Educational psychology. 9. Baskı, New York: Pearson.

 • Worthington, R. L. ve Whittaker, T. A. (2006). Scale development research a content analysis and recommendations for best practices. The Counseling Psychologist, 34(6), 806-838.

 • Yekeler Gökmen, A. D. (2020). Dinleme motivasyonu ile dinlediğini anlama ve anlatma Becerileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Yıldız, M. ve Akyol, H. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 793-815.

 • Yıldız, M., Yıldırım, K., Ateş, S. ve Çetinkaya, Ç. (2013). Yetişkin okuma motivasyonu ölçeğinin Türkçe uyarlaması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(44), 348-359.

 • Yılmaz, S. (2018). Üniversite öğrencilerinde motivasyon ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Artıbilim: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 1-20.

 • Yurt, E. ve Bozer, E. N. (2015). Akademik motivasyon ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3), 669-685.

                                                                                                    
 • Article Statistics