ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİNLEME MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 01-16
Year-Number: 2021-37

Abstract

Dinleme, algılanan seslere anlam verme süreci olarak tanımlanabilir. Motivasyon ise bir hedefe yönelik davranışları harekete geçiren, sürdüren ve yönlendiren duyuşsal bir güçtür. Alanyazına bakıldığında dinlemeyle ilgili yapılan çalışmaların genellikle bilişsel alanda yoğunlaştığı görülür. Bilişsel öğrenmenin duyuşsal niteliklerle desteklendiğinde daha anlamlı ve kalıcı olabileceği düşüncesi ve ortaokul öğrencileri için dinleme motivasyonu ölçeğine rastlanmaması bu çalışmanın yapılma gerekçelerini oluşturmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin dinlemeye karşı motive olma durumlarını belirleyebilmek için geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de 10 farklı ilde bulunan devlet okullarından rastgele seçilen 1253 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Ölçeğin geliştirilmesinde amaç belirleme, alanyazın taraması, madde havuzunun oluşturulması, uzman görüşlerine başvurma, ön uygulama, geçerlik ve güvenirlik hesaplama aşamaları izlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda 14 maddeli, 3 boyutlu ve 5’li likert tipinde “dinleme motivasyonu ölçeği” elde edilmiştir. Ölçeğin Cronbach's Alpha katsayısı ,808 olarak belirlenmiştir. Bu bulgular, ölçeğin ortaokul öğrencilerinin dinlemeye karşı motivasyon düzeylerini belirlemede geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

Listening is the process of making sense of perceived sounds. On the other hand, motivation is an affective force that activates, maintains, and directs behaviors toward a goal. Curiosity, the need to know, the desire to be competent, and the desire to develop are among the determinants of motivation. In that sense, listening motivation can be defined as the feeling of willingness shown by the individual toward the act or activity of listening. Listening motivation motivates the individual to listen and creates a driving force in understanding what they are listening to. A review of related literature shows that studies on listening generally focus on the cognitive field. The present study was derived from the idea that cognitive learning can be more meaningful and permanent when supported by effective qualities and that there is no available scale to measure secondary school students’ listening motivation. This study aims to develop a valid and reliable scale to determine secondary school students' motivation for listening. The study participants were 1,253 randomly selected secondary school students in state schools from ten different provinces of Turkey. In the development of the scale, the stages, determining the purpose, reviewing the literature, creating an item pool, receiving expert opinion, first application, and validity and reliability calculations were followed. As a result of the analyses, a 5-point Likert-type "listening motivation scale" with three dimensions and 14 items was designed. Four items in the scale are reverse-scored. The Cronbach's alpha coefficient of the scale was .808. Findings showed that the scale is a valid and reliable tool to measure secondary school students' motivation for listening.

Keywords