WEB 2.0 TASARIM ARAÇLARI VE 5E ÖĞRENME MODELİ KULLANILARAK OLUŞTURULAN TÜRKÇE DERSİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2021-37
Yayımlanma Tarihi: 2021-05-10 10:43:35.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 88-107
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

5E öğrenme modeli; Rodger Bybee tarafından geliştirilen ve ‘giriş (enter/engage)’, ‘keşfetme (explore)’, ‘açıklama (explain)’, ‘derinleştirme (elaborate)’ ve ‘değerlendirme (evaluate)’ basamaklarını içeren öğrencilerin üst bilişsel becerileri kazanmasında oldukça önemli yapılandırmacı yaklaşım modellerinden biridir. Web 2.0 tasarım araçları ise; etkili bilgi paylaşımı ve bilgiye kolay ulaşımı sağlayan, öğretimi kolaylaştıran; ölçme değerlendirme, gelişmiş görsellik sunan ve yaratıcı ders içeriği oluşturulan, öğretmen ve öğrencilerin aynı anda aktif kullanabileceği düzeyde erişim olanağı sunan teknolojik araçlardır. Araştırmanın amacı Web 2.0 tasarım araçlarının 5E öğrenme modeline göre hazırlanan etkinlik örneklerine olan yansımalarını ortaya koymak ve hazırlanan örnek etkinliklerin işlerliğini Türkçe öğretmenlerinin görüşlerine sunmaktır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olan betimsel analiz modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 10 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Türkçe öğretmenlerinin görüşlerinden hareketle Web 2.0 tasarım araçlarının 5E öğrenme modeliyle yapılandırılmış etkinlik örneklerinin Türkçe dersine olumlu katkı sağlayabileceği görüşü saptanmıştır

Keywords

Abstract

 

The 5E learning model is one of the constructivist approach models developed by Rodger Bybee, which includes the steps ‘enter/engage’, ‘explore’, ‘explain’, ‘deepen’ and ‘evaluate’. Web 2.0 design tools; effective information sharing, easy access to information, making teaching easier; measurement and evaluation are technological tools that offer advanced visuals and create creative course content, providing access to a level that teachers and students can actively use time. The research aims to demonstrate the reflections of Web 2.0 design tools on activity samples prepared according to the 5E learning model and present the operability of sample activities prepared to the opinions of Turkish teachers. A descriptive analysis model, one of the qualitative research patterns, was used in the research. The study group consists of 10 Turkish teachers. A semi-structured interview form developed by researchers was used as a data collection tool in the study. The teachers ' views are described in the title contributions to the learning process as “being fun, improving constructivist learning, etc. "his themes, his views on the interest in the lesson:" providing attractiveness, learning by having fun, etc. “views on the positive effects of Web 2.0 design tools on the functioning of the 5E learning model, with themes such as: "persistence of learning, arousing curiosity, etc.” his views on the themes and the effects of the 5E learning model on the student's role in learning are explained by the themes ‘learning by living by doing, configuring knowledge." Turkish teachers ' opinions based on the results of the research Web 2.0 design tools 5E learning model structured activity examples can contribute positively to the Turkish course was determined.

Keywords


 • Bayram, B. ve Kırbaşoğlu Kılıç, L. (2017). 5E modelinin 6. sınıf dil bilgisi öğretiminde başarıya ve kalıcılığa etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 120.

 • Biber, A. Ç., Tuna A., Gülsevinçler, D. ve Karaosmanoğlu, A. B. (2015). Matematik öğretmenlerinin 5e öğretim modeline yönelik görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 175-196.

 • Birişçi, S. ve Metin, M. (2010). 5E modeline uyarlanmış bir kavram karikatürü kullanarak bir öğretim materyali geliştirmek: Erozyon öğretiminin bir örneği. Bilim Öğrenimi ve Öğretimi Üzerine Asya-Pasifik Forumu,11 (1):1-16.

 • Bozdoğan, A. E. ve Altunçekiç, A. (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarının 5E öğretim modelinin kullanılabilirliği hakkındaki görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (2), 579-590.

 • Bybee R. W., Taylor J. A., Gardner A., Van Scotter P., Powell J. C., Westbrook A., Landes N. (2006). Te BSCS 5E instructional model: Oerigins, effectiveness, and applications. A report prepared for the Office of Science Education, National Institutes of Health. Colorado Springs, CO: BSCS

 • Can, T. (2004). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Kuram ve Uygulama Boyutuyla Oluşturmacı yaklaşım. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi.

 • Demirli, C. ve Kütük, Ö.F. (2010). Anlamsal web (Web 3.0) ve ontolojilerine genel bir bakış. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 9(18), 97-107.

 • Elmas, R. ve Geban, Ö. (2012). 21. yüzyıl öğretmenleri için web 2.0 tasarım araçları. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), s.243-254.

 • Feyzioğlu, E. ve Demirci, N. (2013). Sınıf ve fen bilimleri öğretmenlerinin 5E öğrenme modeliyle ilgili bilgileri, farkındalıkları ve görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(24), 131-163.

 • Gazetesi.12 Aralık 2020 tarihinde, https://www.milliyet.com.tr/teknoloji/nasa-uzay-

 • Güneş, F. (2020). Türkçe öğretimi yaklaşım ve modeller. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

 • Karakuş Tayşi, E. (2019). Bilgisayar destekli materyal kullanımının öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarına etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(1), 256-272.

 • Karasakaloğlu, N., Saracaloğlu, A. S. ve Uça, S. (2011). Türkçe öğretmenlerinin teknoloji tutumları ile bilgi teknolojilerini kullanma düzeylerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2):26-36.

 • mete, f. ve batıbay, e. f. (2019). web 2.0 uygulamalarının türkçe eğitiminde motivasyona etkisi: Kahoot örneği. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 1029-1047.

 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. New York: Sage Publications, Inc.

 • Özdemir, B. ve Balkan, H. (2017). 5E yapılandırmacı öğretim modelinin dil bilgisi öğretiminde kullanımı. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 5(1), 56-64.

 • Turgut, M. F., Baker, D., Cunningham, R., Piburn, M. (1997), ilköğretim fen öğretimi dünya bankası millî eğitim geliştirme projesi hizmet öncesi öğretmen eğitimi. Ankara: YÖK.

 • Yıldırım, A ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Yılmaz, K. ve Arık, S. (2019). Bilim ve araştırma etiği, Ankara: Pegem Akademi.

 • Yürektürk, F. N. ve Coşkun, H. (2020). Türkçe öğretmenlerinin teknoloji kullanımına ve teknoloji destekli Türkçe öğretiminin etkililiğine dair görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 986-1000

                                                                                                    
 • Article Statistics