OKUMA ALIŞKANLIĞINI KAZANDIR(AMA)MA SORUNSALI: VELİ

Author:

Year-Number: 2021-37
Number of pages: 74-87
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğrencilerin veli görüşleri doğrultusunda kitap okuma alışkanlığını kazanma/kazanamama nedenlerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yönteminin fenomenolojik deseni kullanılmıştır. Çalışmada amaçlı örneklem kullanılmış; çalışma grubunu 2020-2021 yılında çocukları Uşak ilinde 5.sınıfa başlayan 47 veli oluşturmaktadır. Katılımcıların 11’i ilkokul, 13’ü ortaokul, 16’sı lise ve 7’si lisans mezunudur. Veliler 34-46 yaş aralığında bulunmaktadır. Çalışmanın verileri pandemi nedeniyle telefon aracılığıyla elde edilmiştir. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formundaki sorular literatür taraması sonucunda oluşturulmuştur. Oluşturulan sorular üç Türkçe, iki eğitim bilimleri alanındaki uzmana sunulmuştur. Uzmanlardan gelen dönütler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmış; 11 soru oluşturulmuş; bu sorulardan 9’u açık ve 2’si kapalı uçludur.  Çalışmanın verileri, araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiştir. Velilerin tamamı çalışmaya gönüllü olarak katılmışlardır. Görüşme sırasında her veliyle ortalama 14; toplamda ise yaklaşık 658 dakika görüşülmüştür. Veliler “V1, V2, V3, V4...” olarak kodlanmış ve sırasıyla numaralandırılmış; velilerin sorulara verdikleri cevaplar, bu kodlamalara göre listelenerek yorumlanmıştır. Çalışmanın sonucunda velilerin genellikle kendi ilgilerine göre kitap seçtikleri, daha önce okumuş oldukları kitapları çocuklarına önerdikleri, çocukların okudukları kitaplar hakkında çocuklarla konuşmadıkları ya da kitaplarla ilgili herhangi bir şekilde değerlendirme yapmadıkları, kitap okuma için belli bir zaman ayırmadıkları ve bunun sonucunda da çoğu öğrencinin okuma alışkanlığını kazanamadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study aims to reveal why students have/do not have the habit of reading books in the frame of parents’ opinions. For this purpose, the phenomenological design of the qualitative research method and purposive sampling was used in this study. The study group consists of 47 custodians whose children study at the 5th grade in Usak in 2020-2021. 11 of the participants are primary school graduates, 13 secondary school graduates, 16 high school graduates, and 7 undergraduate graduates. The ages of the participants are between 34 and 46. The data of the study were obtained by the call on the phone due to the pandemic. A semi-structured interview form was used in the study. The questions were reviewed by three Turkish experts and two educational sciences experts. Necessary corrections were made in line with the feedback from experts; 11 questions were created. The data of the study were obtained through the semi-structured interview form cultivate by the researcher. All of the custodians participated in the study voluntarily. During the interview, an average of 14 with each parent; approximately 658 minutes were interviewed. Parents were coded as V1, V2, V3, V4 and numbered consecutively; The answers given by the parents to the questions were listed and commented according to these encodings. As the results of the study; parents usually choose books according to their interests, parents recommend their children to read the books that they have read before, parents do not talk about the books that the children have read, or do not evaluate the books in no sense, they do not spare time to read books, and most students do not have the reading habit.

 

Keywords