YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YAPILMIŞ ÖZEL AMAÇLI DİL ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2021-37
Number of pages: 345-366
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlunun varoluşundan bugüne hep bir ihtiyaç ortaya çıkmış; insanlar da bu ihtiyaca kimi zaman cevap arayan kimi zaman da bu ihtiyacı karşılayan olarak varlığını idame ettirmiştir. Değişimin hızına yetişilemeyen çağımızda yabancı dil öğretiminde de ilgi ve ihtiyaçların oluşturduğu yeni alanlar ortaya çıkmıştır. Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’ndeki “meslek” ve “eğitim” alanına işaret eden özel amaçlı dil öğretim programlarına eğilim, artış göstermektedir. Bu doğrultuda akademik çalışmalar, kaynak kitaplar, öğretim programları, ders materyalleri ve internet siteleri günden güne geliştirilirken Türkiye’de bu tür çalışmalar, maalesef son yıllarda yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yapılmış özel amaçlı dil öğretim çalışmalarını incelemektir. Araştırmanın verilerine nitel araştırma yönteminin veri elde etme tekniklerinden biri olan doküman analizi ile erişilmiştir. Araştırmada sadece yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yapılmış özel amaçlı dil öğretim çalışmaları ele alınmıştır. Tez, makale gibi akademik çalışmalar incelenirken kitap, sözlük gibi ders materyalleri araştırmaya dâhil edilmemiştir. Araştırma kapsamında incelenen dokümanların büyük oranının akademik Türkçeye yönelik hazırlandığı ancak az da olsa bankacılık, hukuk, iktisat, turizm... vb. gibi mesleki Türkçeye yönelik çalışmaların da yapıldığı tespit edilmiştir. Araştırmada Türkiye’ye eğitim amaçlı gelen uluslararası öğrencilerin gerek üniversite eğitimlerinde gerekse uzmanlık alanlarında başarıyı yakalayabilmeleri için onların ihtiyaçlarına cevap verecek özel amaçlı Türkçe öğretim çalışmalarının özellikle de akademik Türkçeye yönelik çalışmaların daha fazla yapılması gerektiği sonucuna erişilmiştir. 

Keywords

Abstract

A need has always emerged since the existence of human beings; people have maintained their existence by sometimes seeking answers to this need and sometimes meeting this need. In our age, which cannot keep up with the pace of transition, new fields of interest and needs have emerged in foreign language teaching. There has been an increasing trend towards language teaching for specific purposes programs in the "vocational" and "educational" fields in the Common European Framework of Reference for Languages. In this direction, while academic studies, resource books, curricula, course materials, and websites are being developed day by day, such studies have unfortunately started to be made in Turkey only in recent years. This study examines the teaching language for specific purposes studies in teaching Turkish as a foreign language. The research data were accessed by document analysis, which is one of the data acquisition techniques of the qualitative research method. In the study, only language teaching for specific purposes studies in teaching Turkish as a foreign language were discussed. While examining such academic studies as theses and articles, course materials, like books and dictionaries, were not included in the research. It has been determined that the majority of the documents examined within the scope of the research are prepared for academic Turkish, but there are also studies on professional Turkish such as banking, law, economics, tourism, etc. In the research, it has been concluded that in order to achieve success both in university education and in the fields of specialization of international students who come to Turkey for educational purposes, more Turkish teaching studies for specific purposes, especially Academic Turkish studies, should be carried out to meet their needs.

Keywords