YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YAPILMIŞ ÖZEL AMAÇLI DİL ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2021-37
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-18 23:08:44.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 345-366
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlunun varoluşundan bugüne hep bir ihtiyaç ortaya çıkmış; insanlar da bu ihtiyaca kimi zaman cevap arayan kimi zaman da bu ihtiyacı karşılayan olarak varlığını idame ettirmiştir. Değişimin hızına yetişilemeyen çağımızda yabancı dil öğretiminde de ilgi ve ihtiyaçların oluşturduğu yeni alanlar ortaya çıkmıştır. Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’ndeki “meslek” ve “eğitim” alanına işaret eden özel amaçlı dil öğretim programlarına eğilim, artış göstermektedir. Bu doğrultuda akademik çalışmalar, kaynak kitaplar, öğretim programları, ders materyalleri ve internet siteleri günden güne geliştirilirken Türkiye’de bu tür çalışmalar, maalesef son yıllarda yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yapılmış özel amaçlı dil öğretim çalışmalarını incelemektir. Araştırmanın verilerine nitel araştırma yönteminin veri elde etme tekniklerinden biri olan doküman analizi ile erişilmiştir. Araştırmada sadece yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yapılmış özel amaçlı dil öğretim çalışmaları ele alınmıştır. Tez, makale gibi akademik çalışmalar incelenirken kitap, sözlük gibi ders materyalleri araştırmaya dâhil edilmemiştir. Araştırma kapsamında incelenen dokümanların büyük oranının akademik Türkçeye yönelik hazırlandığı ancak az da olsa bankacılık, hukuk, iktisat, turizm... vb. gibi mesleki Türkçeye yönelik çalışmaların da yapıldığı tespit edilmiştir. Araştırmada Türkiye’ye eğitim amaçlı gelen uluslararası öğrencilerin gerek üniversite eğitimlerinde gerekse uzmanlık alanlarında başarıyı yakalayabilmeleri için onların ihtiyaçlarına cevap verecek özel amaçlı Türkçe öğretim çalışmalarının özellikle de akademik Türkçeye yönelik çalışmaların daha fazla yapılması gerektiği sonucuna erişilmiştir. 

Keywords

Abstract

A need has always emerged since the existence of human beings; people have maintained their existence by sometimes seeking answers to this need and sometimes meeting this need. In our age, which cannot keep up with the pace of transition, new fields of interest and needs have emerged in foreign language teaching. There has been an increasing trend towards language teaching for specific purposes programs in the "vocational" and "educational" fields in the Common European Framework of Reference for Languages. In this direction, while academic studies, resource books, curricula, course materials, and websites are being developed day by day, such studies have unfortunately started to be made in Turkey only in recent years. This study examines the teaching language for specific purposes studies in teaching Turkish as a foreign language. The research data were accessed by document analysis, which is one of the data acquisition techniques of the qualitative research method. In the study, only language teaching for specific purposes studies in teaching Turkish as a foreign language were discussed. While examining such academic studies as theses and articles, course materials, like books and dictionaries, were not included in the research. It has been determined that the majority of the documents examined within the scope of the research are prepared for academic Turkish, but there are also studies on professional Turkish such as banking, law, economics, tourism, etc. In the research, it has been concluded that in order to achieve success both in university education and in the fields of specialization of international students who come to Turkey for educational purposes, more Turkish teaching studies for specific purposes, especially Academic Turkish studies, should be carried out to meet their needs.

Keywords


 • Altmışdört, G. (2009). Özel Amaçlı Yabancı Dil Öğretim Programı’nın değerlendirilmesi üzerine bir çalışma (kara harp okulu örneği). (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Bracaj, M. (2014). Teaching English for specific purposes and teacher training. Europen Scientific Journal, 10(2), 40-49.

 • Cevher, Ö. Y. ve Güngör, C. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde akademik Türkçenin önemine ilişkin uygulamalı bir araştırma: Türk dili öğretimi uygulama ve araştırma merkezi örneği. International Journal of Languages’ Education and Teaching, (özel sayı), 2267-2274.

 • Council of Europe. (2018). Common European framework of reference for languages: learning, teaching, assessment companion volume with new descriptors. Strasbourg: Cambridge University.

 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches. USA: SAGE.

 • Çangal, Ö. ve Yörüsün, S. (2017). Özel amaçlı Türkçe öğretimi ders kitabı önerisi: bankacılık Türkçesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6 (4), 26692693.

 • Çangal, Ö. ve Başar, U. (2016). Türkçe öğrenen İranlılar için turizm Türkçesi öğretim programı, terimler sözlüğü ve konuşma kılavuzu denemesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11 (3), 707-734.

 • Çiftler, F. ve Aytan, T. (2019). Yabancılar için akademik Türkçe kitapları üzerine bir inceleme. International Journal of Languages Education and Teaching, 7 (4), 75-91.

 • Çalışkan, M. (04.02.2021). Prof. Dr. Şeref Ateş: Türkçe en çok öğrenilen 5. yabancı dil. Erişim tarihi: 21.05.2021, https://www.haberturk.com/prof-dr-seref-ates-turkce-encok-ogrenilen-5-inci-yabanci-dil-2957862.

 • Dolmacı, M. (2015). Akademik Türkçe kelime bilgisi üzerine bir derlem çalışması: yabancı dil olarak Türkçe öğretimine dair çıkarımlar. (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Demir, D. (2017). Uluslararası öğrencilerin akademik Türkçe ihtiyaçları. (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara.

 • Demir, D. ve Genç, A. (2018). Akademik Türkçe etkinliklerine yönelik öğrenci ve öğretim elemanı görüşleri. Türkiyat Araştırmaları, (28), 91-104.

 • Ekmekçi, V. (2017). Yabancılara Türkçe öğretiminde akademik okuryazarlık öğretimine yönelik bir eylem araştırması. (Doktora Tezi). Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

 • Hasırcı Aksoy, S. (2021). Lisansüstü öğrenim gören yabancı öğrencilerin akademik Türkçe özyeterliklerine ilişkin görüşleri. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(35), 1705-1728.

 • Konyar, M. (2019). Uluslararası öğrencilerin akademik Türkçe ihtiyaç analizi ve örnek ders içeriği. (Yüksek Lisans Tezi). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.

 • Kange, R. (2019). Üniversitede okuyan uluslararası öğrencilerin akademik dijital hazırbulunuşluk düzeylerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

 • Küçük, F. (2017). Yabancı dil olarak Türkçede akademik yazma becerilerinin değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Kurt, V. (2019). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde özel amaçlı dil öğretimi: iş Türkçesi. (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara.

 • Moralı, G. (2019). Uluslararası öğrencilere yönelik akademik Türkçe okuma metinlerinin ve etkinliklerinin değerlendirilmesi: bir doküman incelemesi. Aydın TÖMER Dil Dergisi, 4(2), 57-72.

 • Pearson (2019). The GSE teacher toolkit. Erişim tarihi: 23.05.2021, https://www.pearson.com/english/about/gse/teacher-toolkit.html.

 • Sarıçoban, A. ve Kırbaş, G. (2019, Ekim). Yabancı dil olarak Türkçe öğretim kitaplarının hukuk Türkçesi bakımından incelenmesi. 11TH International Congress on Research in Education, Konya.

 • Sancak, K. (2016). Uluslararası ilişkilerde güç kavramı ve yumuşak güç. Ankara: Nobel.

 • Şen, E. (2015). İktisadi ve idari bilimler Türkçesinin incelenmesi ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanımı. Erişim tarihi: 21.05.2021, https://tez.yok.gov.tr/.

 • Tanrıöğen, A. (Ed.). (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı.

 • Temizyürek, F., Çangal, Ö. ve Yörüsün, S. (2015). Yabancılara Türkçe öğretiminde iş Türkçesi öğretim programı, ders kitabı ve terimler sözlüğü denemesi: bankacılık örneği. Zeitschrift für die Welt der Türken, 7 (2), 87-111.

 • Tüfekçioğlu, B. (2018). Yabancı dil olarak akademik Türkçe: Sosyal bilimlerde akademik ve teknik söz varlığı. (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara.

 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (15.02.2018). YTB’den Uluslararası Öğrencilere Akademik Türkçe Desteği. Erişim tarihi: 23.05.2021, https://www.ytb.gov.tr/haberler/ytbden-uluslararasiogrencilere-akademik-turkce-destegi .

 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (2018). Uluslararası Öğrenci Akademisi Başvuru Rehberi. Erişim tarihi: 23.05.2021, https://www.ytb.gov.tr/duyurular/uluslararasi-ogrenci-akademisi-basvuru- rehberi.

 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (2019). Uluslararası öğrenci hareketliliği. Erişim tarihi: 23.05.2021, https://www.ytb.gov.tr/uluslararasi-ogrenciler/uluslararasi-ogrenci-hareketliligi.

 • Tok, M. (2012). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde akademik yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalı bir çalışma. (Doktora Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

 • Ulutaş, M. (2016). Türkiye’de yükseköğrenim görecek yabancılar için özel amaçlı Türkçe öğretimine yönelik program geliştirme: bir model önerisi. (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Ünlü Alkaya, H. (2019, Haziran). Özel amaçlı dil öğretiminin İngiltere ve Türkiye’deki durumu. III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Nevşehir.

 • Wach, E. and Ward, R. (2013). Learning about qualitative document analysis. IDS Practice Paper In Brief, 13, 1-10.

 • Yılmaz, İ. (2017). Opinions of Turkish as a foreign language learners on academic Turkish. Advances in Language and Literary Studies, 8(2), 180-189.

 • Yılmaz, F. ve Konyar, M. (2017). Türkçenin yabancı dil olarak öğremininde akademik Türkçe ihtiyaç analizi. International Journal of Language Academy, 5(4), 223-233.

 • Yıldırım, G. (2015). Türkiye Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğünün faaliyetlerinin kültürel diplomasi bağlamında incelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 2-24.

 • Yunus Emre Enstitüsü (2019). Yunus Emre Enstitüsü. Erişim tarihi: 23.05.2021, https://www.yee.org.tr/tr/kurumsal/yunus-emre-enstitusu.

 • Yurdakul Güde, C. (2019). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde akademik yazmaya yönelik bir içerik önerisi. (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Esntitüsü, Ankara. EKLER

                                                                                                    
 • Article Statistics