BELÇİKA’DA TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN ANA DİLLERİNE VE TÜRKÇEYE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2021-37
Number of pages: 131-148
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil öğretiminde, öğrenicilerin o dile karşı algı ve tutumlarını belirlemek ve ana dillerinden getirdikleri aktarımları öğrenmek başarı açısından önemlidir. Bu araştırmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin ana dillerine ve Türkçeye yönelik algılarını metaforlar aracığıyla belirlemek ve birbiriyle kıyaslamak amaçlanmıştır. Araştırma olgubilim (fenomenoloji) deseninde yürütülmüştür. Araştırmaya Belçika’da bulunan iki üniversitede ve Brüksel Yunus Emre Enstitüsü’nde 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde öğrenim gören A1 düzeyinden 38, A2 düzeyinden 17, B1 düzeyinden 8, B2 düzeyinden 13 olmak üzere 76 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak öğrencilere önce kendi ana dilleri olan Fransızca için “Fransızca…………gibidir, çünkü……….” cümlesi tamamlatılmış; ardından aynı cümle Türkçe için tamamlatılmıştır. Verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerden betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin Türkçeye yönelik toplamda 108 farklı metafor, Fransızcaya yönelik ise 94 farklı metafor ürettikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin ana dilleri Fransızcaya yönelik geliştirdikleri metaforlar 8 farklı kategoride, yabancı dil olarak öğrendikleri Türkçeye yönelik geliştirdikleri metaforlar ise 9 farklı kategoride toplanmıştır. Çalışmada öğrencilerin Türkçeyi gerekli/faydalı, zor, güzel ve estetik olarak algıladıkları; ana dilleri Fransızcayı ise gerekli/faydalı, güzel ve estetik, kıymetli/değerli/kutsal olarak algıladıkları tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In foreign language teaching, it is important for success to determine the perceptions and attitudes of learners towards that language and to learn the transmissions they bring from their mother tongue. In this study, it was aimed to determine and compare the perceptions of students who learn Turkish as a foreign language towards their mother tongue and Turkish through metaphors. The research was conducted in phenomenology design. 76 students, 38 from A1 level, 17 from A2 level, 8 from B1 level, 13 from B2 level, studying at two universities in Belgium and Brussels Yunus Emre Institute during the 2019-2020 academic year, participated in the study. As a data collection tool, firstly "French is like ………… because ………." sentence was completed; then the same sentence was completed for Turkish. Descriptive analysis technique, one of the qualitative research methods, was used in the analysis of the data. As a result of the study, it was determined that the students produced 108 different metaphors for Turkish and 94 different metaphors for French. The metaphors that students developed for their mother tongue, French, were collected in 8 different categories, and the metaphors for Turkish that they learned as a foreign language were collected in 9 different categories. In the study, it was found that students perceive Turkish as necessary / useful, difficult, beautiful and aesthetic; they perceive their mother tongue, French, as necessary / useful, beautiful and aesthetic, precious.

Keywords