TÜRKÇENİN İKİNCİ/YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA YÖNELİK LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-37
Number of pages: 185-210
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkçenin ikinci dil ya da yabancı dil olarak öğretimi süreçlerinde karşılaşılan sorunları konu edinen makalelerde dile getirilen sorunların lisansüstü öğrenci görüşlerine göre değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi süreçlerinde karşılaşılan sorunlara dikkat çekmek ve bu sorunların ortadan kaldırılabilmesi için nelerin yapılacağına ve öğretimin sorunsuz bir şekilde nasıl sürdürülebileceğine yönelik görüş ve öneriler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda katılımcıların görüşlerini ortaya koymaları için görüşme odağını ve boyutlarını ortaya koyarak araştırmanın çerçevesini çizen 5 araştırma sorusuna cevap aranmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde İnternet-tabanlı odak grup görüşmesi yapılmıştır. Yapılan odak grup görüşmeleri haftada 2-3 saat olmak üzere 8 hafta seri olarak devam etmiştir. Odak grup görüşmelerinin planlanan şekilde tamamlanmasından sonra katılımcıların 1/3’ü ile ayrıca birebir görüşmeler de yapılmıştır. Çalışma grubu ve çalışma dokümanları üzerinde ayrı ayrı ve periyodik olarak aşamalı bir şekilde yapılandırılan odak grup görüşmeleri ile elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Odak grup görüşmeleriyle elde edilen verilere dayalı olarak ortaya çıkan sonuçlara göre, makalelerde Türkçenin ikinci/yabancı dil öğretiminde karşılaşılan sorunların en belirgin olanının, ‘eğitimcilerden kaynaklanan sorunlar ve nitelikli öğretim elemanı ihtiyacı’ başlıkları altında yoğunlaşan öğretim elemanı kaynaklı sorunlar olduğu görülmüştür. Türkçenin ikinci/yabancı dil öğretiminde karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılması ve eğitimcilerin gerçekleştirilecek öğretim süreçlerini sorunsuz yürütebilmeleri için başta nitelikli öğretim elemanı ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili olmak üzere araştırma sonuçları doğrultusunda birtakım öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate the problems expressed in the studies involving the problems encountered in the process of teaching Turkish as a second or foreign language, according to the opinions of graduate students. For this purpose, opinions and suggestions have been tried to be put forward by drawing attention to the problems encountered in the process of teaching Turkish as a foreign language and how teaching can be carried out smoothly what will be done to eliminate these problems? In this context, in order for the participants to reveal their opinions, answers were sought to 5 research questions that draw the framework of the study by revealing the focus and dimensions of the interview. In the research has been made Internet-based focus group discussion within the framework of qualitative research approach. Focus group discussions continued in series for 8 weeks, 2-3 hours a week. After the focus group interviews were completed as planned, one-to-one interviews were also held with 1/3 of the participants. The data obtained through the focus group interviews structured separately and periodically on the working group and working documents were analyzed using content analysis technique. According to the results obtained based on the data obtained from focus group interviews, the most prominent problems encountered in teaching Turkish as a second/foreign language in the articles, has been found to be problems caused by the instructor focusing under the headings of 'problems caused by educators and the need for qualified teaching staff'. In order to eliminate the problems encountered in Turkish second / foreign language teaching and for educators to carry out the teaching processes to be carried out without any problems some suggestions have been made especially with regard to meeting the need for qualified teaching staff in line with the research results.

Keywords