ALMANYA’DAKİ İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARININ YAZILI ANLATIMLARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 96-110
Year-Number: 2021-38

Abstract

1961’de Türkiye-Almanya arasında “İşgücü Alımı Anlaşması” imzalanmasından sonra Almanya’ya Türkiye’den işçi göçü başlamış, zamanla göçün kalıcı olması Almanya’daki Türk nüfusunu artırmıştır. Bu durum göçmen çocuklarının eğitimi sorununu ortaya çıkarmıştır. Türk Millî Eğitim Bakanlığı Almanya’da seçmeli ders olarak Türkçe dersleri vermektedir. Yine bu kapsamda Bakanlık, 07-08 Şubat 2015 tarihlerinde Yunus Emre Enstitüsü ile iş birliğinde Berlin’deki Türk çocuklarına, Türkçe sınavı düzenlemiştir. Çalışmada, sınava katılan öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki hataları tespit etmek amacıyla öğrencilerin yazılı anlatımları incelenmiştir. Çalışmada B1 seviyesinde 30 yazma hata analizi yöntemiyle incelenmiştir.

Elde edilen veriler; yazım ve imla hataları (Almanca kaynaklı hatalar, konuşma dilinin yazıya aktarımından kaynaklı hatalar, bağlaçların yazımı, imla hataları), dil bilgisi hataları (durum eki hataları, isim tamlaması hataları, ünsüzlerde sertleşme hataları, daralma hataları) olarak sınıflandırılmıştır. Tespit edilen 772 hatanın %35,36 Almanca kaynaklı hatalar, %15,54 konuşma dili kaynaklı hatalar, %43,14 imla hataları, % 1,68 durum eki, % 1,55 isim tamlaması, % 1,30 sertleşme, % 1,42 daralma hatalarından oluştuğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

After the “Labor Recruitment Agreement” was signed between Turkey and Germany in 1961, labor migration from Turkey to Germany began and increased the Turkish population in Germany after becoming a permanent emigration in time. This has caused the problem of emigrant children’s education. Turkish Ministry of National Education gives Turkish lessons as an elective course in Germany. Within this scope, the Ministry organized Turkish exams for Turkish children in Berlin in cooperation with Yunus Emre Institute on February 07-08, 2015. In the study, the written expressions of the students were examined in order to detect errors in the written expressions of the students who took the exam. In the study, B1 level 30 writing error analysis method was used.

The data obtained is categorized as writing and spelling errors (errors originating from German, errors caused by transcription of the spoken language, spelling errors), grammatical errors (case suffix errors, noun phrase errors, consonant harmony errors, vowel mutation errors). The 772 errors detected consisted of 35,36% German-based errors, 15,54% speech language errors, 43,14% spelling errors, 1,68% case suffix, 1,55% noun phrase, 1,30% consonant harmony and 1,42% vowel mutation errors.

Keywords