YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN A1 DÜZEYİ DERS MATERYALLERİNİN OKUNABİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-38
Yayımlanma Tarihi: 2021-08-03 17:23:12.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 72-82
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okuma metinleri, dil eğitiminin akademik ve kültürel anlamda yapı taşını oluşturmaktadır. Uluslararası standartlar çerçevesinde düzeyler eşliğinde yürütülen yabancı dil eğitiminde süreçte kullanılan okuma metinlerinin nitelikleri hedef kitle açısından oldukça önemlidir. Hedef kitlenin öğrenme motivasyonu, söz varlığını geliştirme motivasyonu, dili işlevsel olarak kullanma motivasyonu yabancı dil eğitiminin temel taşı olan metinlerle yakından ilişkilidir. Metnini okunup anlaşılmasını ifade eden okunabilirlik kavramı bu değişkenleri etkileyen en önemli unsurdur. A1 düzeyi temel dil becerilerin kullanımı açısından hayati öneme sahiptir. Nitel yaklaşımın benimsenip betimsel tarama deseninin benimsendiği bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde en sık kullanılan A1 düzeyi ders kitaplarında yer alan okuma metinleri incelenmiştir. Bu süreçte okunabilirlikle ilgili akademik ve kurumsal çalışmaların tespitleri göz önünde bulundurularak uzman görüşü alınarak kıstaslar belirlenmiş; akabinde de derlem ve söz varlığı çalışmalarında kullanılan yazılımlar aracılığı ile elde edilen istatistiki veriler sürece dâhil edilerek süreç tamamlanmıştır. Araştırma neticesinde materyallerde kullanılan okuma metinlerinin bariz şekilde normal, kolay ve çok kolay okunabilirlik niteliğine sahip olduğu saptanmış; ancak materyal bünyesinde standart şekilde kolaydan zora doğru ilkesinin gözetilmediği tespit edilmiş; okunabilirlik açısından, cümle başına düşen kelime açısından, cümle uzunlukları ve kelime uzunlukları açısından her iki materyalin de farklılaştığı saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Reading texts constitute the academic and cultural building blocks of language education. The qualities of the reading texts used in the process of foreign language education, which is carried out with levels within the framework of international standards, are very important for the target audience. The motivation of the target audience to learn, develop the vocabulary, and use the language functionally is closely related to the texts, which are the cornerstones of foreign language education. The concept of readability, which expresses the reading and understanding of the text, is the most important factor affecting these variables. A1 level is vital for the use of basic language skills. In this study, in which the qualitative approach was adopted and the descriptive scanning design was adopted, the reading texts in the A1 level textbooks, which are most frequently used in teaching Turkish as a foreign language, were examined. In this process, taking into account the findings of academic and institutional studies on readability, the criteria were determined by taking expert opinion; Subsequently, the statistical data obtained through the software used in corpus and vocabulary studies were included in the process and the process was completed. As a result of the research, it was determined that the reading texts used in the materials were clearly normal, easy and very easy to read; however, it was determined that the principle from easy to difficult in the standard way was not observed in the material; It has been determined that both materials differ in terms of readability, words per sentence, sentence lengths and word lengths.

Keywords