FERİDUN ORAL KİTAPLARININ ÇOCUK EDEBİYATI ESTETİK ÖLÇÜTLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-39
Number of pages: 250-271
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlu varoluşu gereği güzel olana ilgi duyar. Hayatı algıladığı tüm duyularında güzel olan ona cazip gelir. Güzele ilişkin değer yargılarını belirlemeyi ve güzeli güzel yapan ölçütleri ortaya koymayı amaç edinen estetiğin toplumun temelini oluşturan çocuklarda oluşabilmesi için nitelikli yayınların varlığı ve bu eserlerin çocuklarla buluşabilmesi oldukça önemlidir. Çocukta doğuştan var olan güzellik algısının gelişimi, -özellikle okul öncesi dönemden başlayarak- çocuklarda dilsel ve görsel estetik algısının nitelikli eserlerle oluşturulabilmesine bağlıdır. Bu çalışmanın amacı, Feridun Oral kitaplarını çocuk edebiyatı estetik ölçütleri açısından değerlendirmektir. Bu amaçla; Feridun Oral’ın “Baloncu Dede ve Üç Küçük Yaramaz”, “Yağmurlu Bir Gün”, “Farklı Ama Aynı”, “Guguklu Saatin Küçük Kuşu” adlı eserleri çocuk edebiyatı estetik ölçütlerine göre incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmış, veriler doküman incelemesiyle elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Veriler çözümlenirken, Dedeoğlu Orhun (2019) tarafından hazırlanan “estetik ölçütler kontrol listesi” nden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre, “Baloncu Dede ve Üç Küçük Yaramaz”, “Yağmurlu Bir Gün”, “Farklı Ama Aynı”, “Guguklu Saatin Küçük Kuşu” adlı eserlerin estetik ölçütleri büyük çoğunlukla karşıladığı sonucuna ulaşılmıştır. Genel olarak; 11 ölçütten 7 tanesi eserlerde mevcutken 4 tanesi kısmen bulunmaktadır. İncelenen 4 eserin çocuk edebiyatı estetik ölçütlerini büyük oranda sağlaması ve çocukta estetik bakış açısı oluşturabilecek niteliklere sahip olması sebebiyle, eserlerin 3-6 yaş dönemindeki çocuklar için uygun olduğu sonucuna varılmıştı

Keywords

Abstract

Human beings are interested in the beauty by nature of their existence. They are tempted by the beauty in all senses of perceiving life. Tha fact that having quality publications and creating the sense of aesthetic in children, which aims to determine the value judgments about beauty and to reveal the criteria that make beauty beautiful is important. The development of the innate perception of beauty in the child, especially starting from the pre-school period, depends on the ability to create the linguistic and visual aesthetic perception of children with qualified works.The aim of this study is to evaluate Feridun Oral's books in terms of aesthetic criteria of children's literature. To this end; Feridun Oral's works named "Baloncu Grandpa and Three Little Naughty Boys", "A Rainy Day", "Different But Same", "Little Bird of the Cuckoo Clock" were analyzed according to the aesthetic criteria of children's
literature. Qualitative research design was used in the study, and the data were obtained by document analysis. The obtained data were analyzed by content analysis. The "aesthetic criteria checklist" prepared by Dedeoğlu Orhun (2019) was utilized to analyze the data. According to the data obtained from the research, results demonstrated that the works titled "Bubble Grandpa and Three Little Naughty Boys", "A Rainy Day", "Different But The Same", "Little Bird of the Cuckoo Clock" mostly met the aesthetic criteria. Generally, while 7 of 11 criteria are present in the works, 4 of them are partially present. As a result, the works are suitable for children aged 3-6 since the 4 works examined largely meet the aesthetic criteria of children's literature and have qualities that can create an aesthetic perspective in children.r. 

Keywords