TÜRKÇENİN YABANCI/İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE AKREDİTASYON İHTİYACINA YÖNELİK BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2021-38
Yayımlanma Tarihi: 2021-09-06 14:40:54.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 310-329
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

21. yüzyılın sosyal, ekonomik ve politik gelişmeleri, Türkçenin yabancı/ikinci dil olarak öğretiminde hem küresel hem de ulusal çapta bir talep ve arz artışına yol açmıştır. Bu gelişme Türkçeyi yabancı/ikinci dil olarak sunan kurum ve dil merkezlerindeki öğrenci sayısı artırmıştır. Kurumların sayısı nicel olarak artmış ancak bu artış verilen eğitim kalitesiyle ilgili bir takım sorunları beraberinde getirmiştir. Türkçenin yabancı/ikinci dil olarak öğretim kalitesine ilişkin endişeler, diğer faktörlerin yanı sıra, dil merkezlerinde öğretici eğitimine duyulan gereksinimi, sınav/sertifika kriterleri arasındaki eş güdüm ve standart eksikliğini daha yoğun tartışılır hâle getirmiştir.
Yükseköğretim kurumları, akreditasyonu uzun yıllardır verimli bir güvence ve kalite geliştirme aracı olarak kullanmaktadır. Akreditasyon, kalite, üretkenlik, verimlilik, etkinlik vb. gibi belirli performans standartları için bir ölçüm sistemi olarak uygulanmaktadır. Kalite değerlendirme ve kalite güvencesiyle, akreditasyon mükemmelliğinin denetlenmesinde "altın standart" olarak kabul edilmektedir. Bu noktada araştırmanın çıkış noktasını oluşturan soru şu olmuştur: Türkçe Öğrenim/Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin sahip olması gereken altın standartlar nelerdir? Ancak söz konusu kurumlar için böyle bir ifadenin dahi çok yeni olduğu bilinmektedir. İlgili kurum yöneticileri ve çalışanlarının standart eksikliği vurgusu ve arayışı alanyazına yansımıştır ancak mevcut durumu ve gelecek perspektifini kurumlar üzerinden inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır.  Bu nedenle, çalışma TÖMER yöneticileri tarafından kuruluşlarının mevcut durumunu ve gelecekteki akreditasyon ihtiyacını değerlendirmek için yapılan SWOT analizinin sonuçlarını sunmayı amaçlamaktadır. Stratejik planlama aracı olan SWOT analizi, akreditasyon süreciyle ilgili güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri belirlemek için kullanılır. Bu çalışma öncelikle bir temel kalite algısı oluşturmak ve daha sonra bu algıyı yabancı/ikinci dil olarak Türkçe öğretimi alanında eğitim veren kurum ve dil merkezlerinde sürekliliği olan bir sistem hâline getirmek için gereklilikleri ve mevcut durumu yansıtmayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

The social, economic, and political developments of the twenty-first century have induced a rise in Turkish instruction as a foreign/second language both globally and within Turkey itself. Consequently, the demand for institutions and language centers offering Turkish as a foreign/second language has escalated in recent decades. Nonetheless, while the quantity of offerings has risen, a stagnation in the corresponding quality of instruction has been observed. Concerns regarding the instruction quality of Turkish as a foreign/second language reveal the grievous lack of uniformity among institutions and language centers’ instructor training hours requirement, exam standardization, and certification criteria, among other factors.

Higher education institutions have employed accreditation as an effective and reliable means of quality assurance and quality improvement for many years. Accreditation is applied as a system of measurement for specific performance standards of quality, productivity, efficiency, effectiveness, etc. With quality assessment and quality assurance, accreditation is considered the “gold standard” toward mapping excellence. At this point, the question that formed the starting point of the research was: What are the gold standards that Turkish Language Learning Research and Application Centers (TLRAC) should have? However, it is known that even such a statement is very new for the institutions in question. The emphasis and search for the lack of standards by the managers and employees of the relevant institutions is also reflected in the literature, but no study has been found that examines the current situation and future perspective considering institutions. Therefore, this study aims to present the results of a SWOT analysis conducted by the directors of these centers to assess their organization’s current position and future need for accreditation. A strategic planning tool, SWOT analysis is used to identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats related to the accreditation process. This study firstly establishes a base perception of quality, and then systematizes this perception within those institutions and language centers providing education in the field of Turkish teaching as a foreign/second language.

Keywords